Titleธรรมจักษุ
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, [25--]
Descript เล่ม

SUMMARY

ธรรมจักษุนี้ เป็นวารสารทางพุทธศาสนา เนื้อหาของวารสารจึงเป็นเรื่องราวต่าง ๆ อันเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ทั้งพุทธประวัติ หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนิทานธรรม ตลอดจนเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพระศาสนา ออกเป็นรายเดือน ในที่นี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ได้ทรงนำฉบับที่ออกเป็นรายเดือนนั้นมารวมเย็บเล่มโดยนำสารบาญของฉบับต่าง ๆ มารวมกันไว้ในตอนต้น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.305 ธ17LIB USE ONLY