Titleจารึกวัดอัษฎางคนฤมิตเกาะสีชัง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra52_0120
Descript ก-ค, 23 หน้า

SUMMARY

จารึกที่วัดวัดอัษฎางคนฤมิตเกาะสีชังนี้พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ใช้ก้อนศิลาใหญ่เป็นนิมิต 8 ก้อน แล้วทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสให้ทรงจัดการเรื่องแต่งธรรมปริยายจารึกศิลาเหล่านั้นไว้เป็นธรรมทานทั้ง 8 ก้อน แต่ละก้อนว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้คือ : - สุขทุกข์เกิดแต่ความประพฤติ. – ผู้ที่เกิดมาในโลกหวังดีด้วยกันทุกคน ที่ประพฤติชั่วก็เพราะสำคัญผิด. – ควรศึกษาวิชาไว้สำหรับจะได้เลือกใช้ให้ถูก กันความสำคัญผิด. – บุญเป็นเหตุให้เกิดสุข. – ความสุขจะเกิดได้เพราะเชื่อถือความจริงที่มีประโยชน์. – ผู้ที่แสวงหาความสุขต้องศึกษาให้รู้ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ แลหนทางดับทุกข์. – คนภายนอกไม่เป็นเครื่องช่วยให้ได้รับความสุข มีแต่เหตุภายในที่ทำด้วยตนเองเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีประวัติที่มาโดยย่อของวัดอีกด้วย (มี 2 ฉบับ)


จารึก ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.304 จ2731LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0049 2471LIB USE ONLY