Titleคู่มือแนะแหล่งวัสดุได้เปล่าสำหรับโรงเรียน / นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2503 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
Imprint [พระนคร] : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2504
Descript 140 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษา -- บรรณานุกรม บรรณานุกรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)016.37 ป17คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)016.37 ป17คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)016.37 ป17คCHECK SHELVES