Authorการสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยครู กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2526 : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์)
Titleรายงานการสัมมนาโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยครู กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ 200 ปี วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 13-14 กันยายน 2526
Imprint บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2526
Descript 96 หน้า

วิทยาลัยครู -- สัมมนา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด การพัฒนาการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ก27รสCHECK SHELVES