Titleรายงานวิจัยโครงการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ การศึกษาประชาบาล / โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526
Descript 97 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษาประชาบาล -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 รป451CHECK SHELVES