Authorอบรม สินภิบาล
Titleวิชาพื้นฐานการศึกษา : ศึกษา 111 / เรียบเรียงโดย อบรม สินภิบาล และ ชาญชัย ศรีไสยเพชร
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522
Descript 319 หน้า : ภาพประกอบ

การบริหารการศึกษา การศึกษา -- ประวัติ การศึกษากับสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.11 อ157วCHECK SHELVES