Authorประเสริฐมนูกิจ, หลวง
Titleคำอธิบายกฏหมายลักษณะอาชญาของอังกฤษภาค 1 / หลวงประเสริฐมนูกิจ
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ภูไท, 2475
Descript 84, 11 หน้า

อาชญากรรม อาชญากร กฎหมายอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)364.1 ป1711คCHECK SHELVES