Titleรายงานการสำรวจวิจัย ลักษณะ พฤติกรรม และการปรับตัวของคนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ / กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [2518]
Descript 140 หน้า

สังคมสงเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.5 ป1711รลCHECK SHELVES