Authorการประชุมองค์การภาคเอกชนระดับชาติ เรื่อง การฏิบัติงานร่วมกันขององค์การภาคเอกชน ..., (ครั้งที่ 3 : 2527 : ชลบุรี)
Titleการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การภาคเอกชนในการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การพื้นฟูสมรรถภาพ การติดตามผลการป้องกันการติดยาเสพติด / จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำนักงาน ป.ป.ส. (และ) สำนักงานแผนโคลัมโบ ณ โรงแรมบางแสน ชลบุรี 23-27 กรกฏาคม 2527
Imprint กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2527
Descript 242 หน้า

คนติดยาเสพติด การติดยาเสพติด -- การป้องกัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.2938 ก488กCHECK SHELVES