Titleลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์
Imprint พระนคร : กรมศิลปากร, 2513
Descript 22 หน้า

กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ล214 2513CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ล214 2513CHECK SHELVES