Authorนิพนธ์ อินสิน
Titleลักษณะขัดแย้งในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ / นิพนธ์ อินสิน
Imprint สกลนคร : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร 2521
Descript 48 หน้า

สุนทรภู่ 2329-2398 พระอภัยมณี -- ประวัติและวิจารณ์ วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 น36ลCHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4205 น236ลCHECK SHELVES