Authorภรณี ศิริโชติ
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / ภรณี ศิริโชติ และลำปาง แม่นมาตย์
Imprint ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532
Descript ฎ, 64 หน้า

ห้องสมุดโรงเรียน -- ไทย -- การประเมินผล -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Research CollectionZ675.S3 ภ17รCHECK SHELVES