Titleวรรณทรรศน์ : ไม่มีนวนิยายซีไรท์ ปี 2534 / เรืองยศ ณ นคร, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กลุ่มไสเลนวรรณกรรมศึกษา, 2534
Descript 39 หน้า ; 19 ซม

หนังสือ -- วิจารณ์ รางวัลซีไรต์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4201 ว17CHECK SHELVES