Thai | English

โครงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้ได้สิ้นสุดขั้นตอนการตอบแบบสำรวจแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ