Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Get Help   /  Complain & Suggestion FAQ

Complain & Suggestion FAQ

bullet ผู้ที่มาใช้บริการห้องประชุมชั้น 2 ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
สำนักงานวิทยทรัพยากรจะได้จัดทำป้ายเตือนผู้รับบริการที่ใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อยให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เสียงต่อไป