สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง]
 Staff Only

 • ระบบขอใช้บริการ IT
 • คู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการ IT
 • Cataloging Request
 • บันทึกโอที
 • บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
 • แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
 • WIFI Account for External Membership
 • ระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ (เช่น สร้างคำขอลา)
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน
 • iProfile
 • อีเมลมหาวิทยาลัย
 • CU KM
 • KM Point
 • KM of OAR
 • เข้าสู่ระบบ Subject Guide
 • PR Request Form
 • ตาราง/แนวทางปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือเครื่อง Ricoh และเอกสารวิธีการเติมเงิน และปัญหาที่พบบ่อยของเครื่อง Ricoh
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมจองห้องค้นคว้ากลุ่ม
 • ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Book delivery ในส่วนของผู้รับบริการ
 • ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Book delivery ในส่วนของผู้ให้บริการ