Search and Find Overview

ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Library Information Network – CHULALINET) ผู้รับบริการสามารถสืบค้นรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ ทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog Online - OPAC) ที่ http://library.car.chula.ac.th


ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทย (Thailand Information Center Database - TIC )

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเอกสารและทรัพยากรสารสนเทศคัดสรรด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง อาเซียน กว่า 90,000 รายการ พร้อมรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อและดรรชนีสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารเหล่านี้จัดเก็บที่ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากรฯ สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายจุฬาฯ (CU Network) ได้ที่ http://library.car.chula.ac.th:81/


ระบบการสืบค้นข้อมูล CU Single Search

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศจากหลายฐานข้อมูลพร้อมกัน และเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงสารสนเทศรวมทั้งความรู้ที่ต้องการได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ปัจจุบันระบบนี้สามารถสืบค้นครอบคลุมสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย สืบค้นได้ที่ http://eds.a.ebscohost.com/


ฐานข้อมูล OCLC (Online Computer Library Center)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมของเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลก และห้องสมุดที่เป็นสมาชิกจะสามารถยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดได้ เรียกบริการดังกล่าวว่า WorldShare Interlibrary Loan เมื่อรายการที่ต้องการสืบค้นปรากฏอยู่ในห้องสมุดแห่งอื่นๆ ผู้ใช้สามารถส่งคำขอไปยังบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบได้โดยผ่านหน้าจอการสืบค้น ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของห้องสมุดแต่ละแห่งที่ให้บริการ สามารถเข้าใช้ได้ที่ https://chula.on.worldcat.org/


คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)

คลังผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ชุดการเรียนการสอน การบรรยาย คู่มือ แนวปฏิบัติที่ดี และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้าใช้ได้ที่ http://cuir.car.chula.ac.th


ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Reference Databases)

กลุ่มฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมฐานข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ ให้ข้อมูลเป็นรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ในกลุ่มฐานข้อมูล CU References Databases เป็นเอกสารต่างประเทศ เข้าใช้บริการที่ http://www.car.chula.ac.th/curef.php


ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Communities of Practice, Chulalongkorn University – CoP)

คลังสารสนเทศประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน สถานที่และข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งบริหาร ประวัติการศึกษา สาขาความเชี่ยวชาญ กิจกรรมทางวิชาการ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โครงการและแหล่งทุนอุดหนุน รางวัลที่ได้รับ และข้อมูลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ สามารถเข้าใช้ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/cop


ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online - ThaiJO)

เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) สามารถเข้าใช้ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/


ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries - UCTAL)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThailLIS) เข้าใช้ได้ที่ http://uc.thailis.or.th


ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection)

ฐานข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย เข้าใช้ได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media