Reference Service

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ประกอบด้วย

 1. บริการให้คำแนะนำวิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกสำนักงานวิทยทรัพยากร บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่ทางสำนักงานฯ ให้บริการ รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ โปรดดูคู่มือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ
 2. บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม ให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบต่างๆ เช่น APA, MLA, VANCOUVER เป็นต้น โปรดดูตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
  ตัวอย่างบรรณานุกรมท้ายเล่ม
  ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา
 3. บริการ One Stop Service คือการรวบรวมบริการพื้นฐานของห้องสมุดพร้อมให้บริการ ณ จุดเดียวที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้
  • บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร, จุลสาร, หนังสือพิมพ์)
   ผู้รับบริการค้นหาตัวเล่มไม่พบบนชั้นสิ่งพิมพ์ ให้ติดต่อกรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาตัวเล่มต่อไป
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน
   ผู้รับบริการต้องการใช้หนังสือที่มีสถานภาพในระบบการค้นหาข้อมูลเป็น Cataloging หรือ Copy Being Process ซึ่งเป็นหนังสือที่กำลังดำเนินการจัดเตรียมตัวเล่มแต่ห้องสมุดยังไม่นำขึ้นชั้นบริการ ให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ โดยคลิกเมนูในหน้าจอสืบค้นที่คำว่า Cataloging Request แล้วรอการแจ้งกลับทาง email ให้มารับตัวเล่มต่อไป
  • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
   ประชาคมจุฬาฯ ที่ต้องการใช้ห้องอ่านหนังสือเป็นกลุ่มครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง สำหรับนิสิตจุฬาฯ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (ยกเว้นช่วงสอบ) โดยแบ่งพื้นที่บริการห้องค้นคว้ากลุ่มคือ ชั้น 2 (6 ห้อง) ชั้น 4 (4 ห้อง) ชั้น 5 (2 ห้อง) โดยจองห้องค้นคว้ากลุ่มออนไลน์ แล้วนำบัตรนิสิตหรือบัตรบุคลากร มารับกุญแจที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เพื่อใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มต่อไป


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media