Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ

ปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยพระปรีชาญาณของพระมหาธีรราชเจ้า และ แรงศรัทธาของประชาชนชาวไทย ถวายเป็นพระราชานุสรณ์แห่งพระปิยมหาราช ผู้ทรงปรารถนา ให้ปวงชนชาวไทยมีโอกาสได้เล่าเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทย ไม่มีเวลาเสื่อมสูญ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่เป็นหลักคือ การบุกเบิก แสวงหา ทะนุบำรุง และถ่ายทอด ความรู้ กับการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญา ความรู้ ที่นับว่าสำคัญยิ่งคือ ความรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคมอันได้แก่ ความรู้รอบใน สรรพวิทยาการ ที่อำนวยประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต

ส่วนคุณธรรมที่ผู้เรียนผู้รู้พึงมี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปลูกฝังคือ ความรู้จักตนเอง ใฝ่รู้อยู่เสมอ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รอบคอบ ไตร่ตรองเหตุผล รับผิดชอบ เห็นการณ์ไกล มีศีลธรรม และเสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม"ทำไมต้องประกันคุณภาพ

สถาบันวิทยบริการ (ชื่อเดิม) ปัจจุบันคือ สำนักงานวิทยทรัพยากร ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ตระหนักในความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นหน้าที่หลักของสถาบันฯ เพื่อประกันว่าคุณภาพของบริการหรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ จะเป็นไปตามที่ผู้รับบริการต้องการและได้รับความพึงพอใจ โดยใช้มาตรฐานประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับหน่วยงานด้านบริหารและสนับสนุน หรือ CU-QA 84.3

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบประกันคุณภาพ คลิกที่นี่

 การตรวจสอบคุณภาพภายใน

สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้ดำเนินการตรวจสอบสอบคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนปัจจุบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาสาเหตุ หรืออุปสรรคที่มีผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานฯ ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการบริหาร และการบริการของสำนักงานฯ ให้คงอยู่ และได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองแนวคิดตลอดจนนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

การตรวจสอบคุณภาพภายใน มีขั้นตอนในการทำดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์
 2. วางแผนการตรวจติดตาม
 3. คัดเลือกทีมตรวจติดตาม
 4. วางแผนก่อนตรวจติดตาม
 5. แจ้งให้ผู้ถูกตรวจรับทราบ
 6. ตรวจสอบเอกสารและเตรียม Audit checklist
 7. เปิดประชุมการตรวจติดตาม
 8. ทำการตรวจติดตาม
 9. สรุปข้อบกพร่อง
 10. ปิดประชุมการตรวจติดตาม และแจ้งข้อบกพร่อง
 11. ทำรายงาน
 12. ติดตามผลการแก้ไข
 กิจกรรม 5 ส

ทำหน้าที่ธำรงรักษามาตรฐาน 5ส ของสำนักงานวิทยทรัพยากร และรณรงค์ในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพื้นที่ในสำนักงาน เสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งประสานงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีแผนดำเนินกิจกรรม ดังนี้

 • จัดทำ Fan Page บ้านนี้มี 5ส
 • กิจกรรมส่งเสริมการทำ 5ส (5ส สร้างสุข)
 • กิจกรรมศึกษาดูงาน
 • Big Cleaning Month & Day


. . . VDO 5ส วันวาน . . .

. . . ดูข้อมูลเพิ่มเติม . . .
 การจัดการความรู้
ติดตามความข่าวสารของการจัดการความรู้ได้จาก http://dbcar.car.chula.ac.th/km/Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media