Milestone

๒๕๖๐

เจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารห้องสมุด เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

1 กันยายน 2560 สำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารห้องสมุด เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประชุม กว่า 40 แห่ง อันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อนำไปจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่าง วันที่ 1–2 พฤศจิกายน 2560 ในหัวข้อ “พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”


เปิดบริการ Learning & Sharing Arena

19 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดให้บริการ Learning & Sharing Arena เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom รองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้ง Pre Classroom, Post Classroom, Collaborative Working Space และ Personal Learning Community


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (MOU)

25 เมษายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่ง เพื่อเป็นการให้บริการและเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

5 พฤษภาคม 2560 สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการและได้แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน


เปิดคลังข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

28 มีนาคม 2560 พิธีเปิดตัวคลังข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการเสวนาวิชาการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาคมจุฬาฯ และคนไทยทั้งหลายได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง


เปิดห้องสมุดสาขาแห่งแรก : สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

27 มีนาคม 2560 พิธีเปิดห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ณ ชั้น M2 และ ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)


๒๕๕๙

ได้รับมอบเอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

สำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับมอบ เอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ พร้อมทั้งจัดเสวนา “หนังสือเก่า เล่าเรื่อง” จากใจของผู้มอบ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องหนังสือหายาก ชั้น ๖ สำนักงานวิทยทรัพยากร


เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมงเป็นครั้งแรก

สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารกิจการนิสิตให้เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมือวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙ น. สำนักงานวิทยทรัพยากรได้มีพิธีเปิด "บริการ ๒๔ ชั่วโมง" ณ ชั้น ๑ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ รศ.ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร


เปิดให้บริการ OCLC

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก WorldShare ILL เครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายรวม 149 ประเทศ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Collection ของห้องสมุดในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถยืม ขอสำเนา หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จากห้องสมุดเหล่านั้นได้ตามนโยบายการให้บริการของห้องสมุดแต่ละแห่ง เริ่มเปิดให้บริการในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2559 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) เข้าใช้บริการได้ที่ https://chula.on.worldcat.org


เปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก

สำนักงานวิทยทรัพยากร เริ่มเปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๙:๐๐-๑๘:๐๐ น. พร้อมขยายเวลาเปิดบริการในวันเสาร์เพิ่มเติมเหมือนเวลาในวันอาทิตย์ เช่นกัน


๒๕๕๘

งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์”

งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร ***พบกับการสาธิตการใช้งานโปรแกรมศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แบ่งปันประสบการณ์การนำธรรมะมาใช้ในการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อายุรแพทย์ดีเด่นด้านการบริการชุมชนประจำปี ๒๕๕๘ และการเสวนาธรรมะดลใจจากกัลยาณมิตร นำทีมโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมเปิดใจไปกับ ป๊อด โมเดิร์นด็อก ครูพี่แนน และดีเจเหมียว


จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๓ เรื่องก้าวไปด้วยกัน

การประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี ๒๕๕๘ "ก้าวไปด้วยกัน (Library ๒๐๑๕ : Together We Go)" วันที่ ๒๘ -๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ


๒๕๕๗

ย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra

ทำการย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๐๔.๐๐ น.


จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๒ เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


๒๕๕๖

งาน "เรารักภาษาไทย "เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานวิทยทรัพยากรจัดงาน“เรารักภาษาไทย”เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนองพระราชดำรัสและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของภาษาไทยและสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑ เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์วิทยทรัพยากรจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่(Live and Learn in the Modern Library)ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อสนองนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิทยทรัพยากร เป็น สำนักงานวิทยทรัพยากร

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิทยทรัพยากร เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานวิทยทรัพยากร


๒๕๕๕

จัดงานเสวนาเรื่อง“หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ศูนย์วิทยทรัพยากร จัดงานเนื่องในโอกาสวันกิติยากร ๘ มิถุนายนวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ โดยจัดงานเสวนาเรื่อง“หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย


รับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธ๊พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วชิราวุธวิทยาลัย จัดสร้างตู้บรรจุหนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล พระราชทานแด่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ใบรับมอบตู้หนังสือพระราชทาน/รายชื่อหนังสือในโครงการตู้เฉลิมพระเกียรติ)


ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ให้แก่โครงการบ้านนี้มีสุขและศูนย์วิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔๒๕๕๔

ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ศูนย์วิทยทรัพยากร ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานโครงการ BEAT ๒๐๑๐


เข้าร่วมโครงการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ ๘ มีนาคม ศูนย์วิทยทรัพยากร เข้าร่วมโครงการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการ BEAT ๒๐๑๐


๒๕๕๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท ณ สถาบันวิทยบริการ ชั้น ๖ เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ประกาศยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาปราชญ์และกวี ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมและราชสกุลสนิทวงศ์จึงร่วมมือกันจัดตั้งอาศรมวงษาธิราชสนิทขึ้น เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทในด้านวรรณกรรมการศึกษาวัฒนธรรมการต่างประเทศการบริหารราชการแผ่นดินและการแพทย์แผนไทย


๒๕๕๒

เปิดบริการระบบ Single Search เป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทย

สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดให้บริการระบบ Single Search ด้วยโปรแกรม Encore เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นแบบพิมพ์คำค้นแล้วคลิกครั้งเดียว สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลหลายๆ ฐานพร้อมกัน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog), ฐานข้อมูลที่บอกรับ (CU Reference Databases) และฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)


เปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิทยบริการ เป็น ศูนย์วิทยทรัพยากร

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีพระราชกฤษฎีกาจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยทรัพยากร


หอเกียรติยศออนไลน์ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์วิทยทรัพยากร

เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หอเกียรติยศออนไลน์ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์วิทยทรัพยากรเป็นครั้งแรกนับเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านหอเกียรติยศลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่นำเสนอด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าเยี่ยมชมทางออนไลน์สามารถเปิดอ่านเอกสารต่างๆ และชื่นชมภาพแห่งความทรงจำในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้จะได้จัดทำข้อมูลหอเกียรติยศของปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอื่นๆ ต่อไป


๒๕๕๑

มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สถาบันวิทยบริการเป็นส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานวิชาการ

วันที่ ๒๐ มิถุยายน ๒๕๕๑ มีพระราชกฤษฎีกาจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยในระยะเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยสถาบันวิทยบริการจัดเป็นส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานทางวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรวิชาการอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


๒๕๔๙

จัดทำฐานข้อมูลประชาคมวิชาการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Community of Practice )

ซึ่งมีพันธกิจหลักในการเป็นแหล่งรวบรวมจัดการความรู้ จัดเก็บและให้บริการสืบค้นผลงานต่าง ๆ จึงได้พัฒนาเครื่องมือ (โปรแกรม) โดยร่วมมือกับห้องสมุดของคณะและสถาบันในการรวบรวมข้อมูลประวัติและความเชี่ยวชาญและผลงานของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


๒๕๔๘

เปิดบริการคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR)

สำนักงานวิทยทรัพยากร เผยแพร่คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository หรือเรียกว่า CUIR ) เพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานวิจัย (Technical Reports) วิทยานิพนธ์ (Theses) บทความวิชาการ )Journal Articles) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Manuals) จดหมายเหตุวิทยบริการ (CAR Archive) ผลงานของศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาฯ (Center of Visual Studies) และ เอกสารการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ (Fauna and Flora) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการสงวนรักษา และแปลงสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ โดยใช้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป DSpace

แนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ สถาบันวิทยบริการ Open House E-Library และแนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและจัดทำคู่มือ Welcome to E-Library เผยแพร่ในวันลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตและบัณฑิตศึกษา


๒๕๔๕

เปิดห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาแบบ Non-Linear

เปิดตัวฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาระพื้นถิ่น

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.3 จากสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ได้เป็น mirror site ของฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ UNCTAD

ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การอบรมภูมิภาค UNCTAD / ITD ในมหาวิทยาลัย

จัดงานพิธีเปิดศูนย์การอบรมฯ ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ UNCTADโดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทำ webcast ไปทั่วโลก

จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐสภา

เปิดบริการวันละ 18 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างสอบประจำภาคการศึกษา

ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการสัญจร "Who Own's Women's Bodies" โดยศิลปินชาวฟิลิปปินส์

มีระบบสำนักงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ

๒๕๔๔

จัดหาและแนะนำโปรแกรม Web base Learning แก่คณาจารย์เพื่อสนองนโยบาย e-learning ของมหาวิทยาลัย

เริ่มดำเนินการระบบประกันคุณภาพในเดือนมีนาคมแต่งตั้งกรรมการและเตรียมการจัดทำ เอกสารระบบตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนิทรรศการสัญจรของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ"Beyond Paradise : Nordic Artists Travel East" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศของทวีปเอเชียและช่วยจัดนิทรรศการขึ้นอีก 4 แห่งในประเทศ

ร่วมกับฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานทูตอเมริกา จัดการสัมมนาทางไกล เรื่อง "Copyright and Fair Use in the Digital Millennium" ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 4 แห่งทั่วประเทศและ webcasted ไปทั่วโลก

จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล (VC) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี

พัฒนาบุคลการให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของห้องสมุดและศูนย์ความรู้ เช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

๒๕๔๓

เปิดศูนย์กลางการเรียนการสอนทางไกลของธนาคารโลกเป็นแห่งแรกของประเทศ

ใช้โปรแกรม SAP R/3 กับงานสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล

เริ่มใช้โปรแกรม Oracle Financial Application กับงานงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย

โครงการเปิดบริการห้องสมุดทุกวันตลอดปี

โครงการจัดทำ Matadata

โครงการ Virtual Exhibition

๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารวิ่งด้วยความเร็วสูงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอล จุฬาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

เริ่มโครงการ "ศูนย์เอกสารโครงการธนาคารโลก"

เข้าร่วมโครงการ CORC กับ OCLC ในประเทศสหรัฐอมริกา เพื่อการสร้างและใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ Website ต่าง ๆ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ

พัฒนา Template สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

เปิดบริการ NETg ให้นิสิตเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย

เปิดบริการ Digital Music Library

นำระบบ Non-Linear Editing (BETACAM SP) มาใช้กับงานผลิตสื่อโทรทัศน์

สร้างฐานข้อมูลและพัฒนา search engine ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลพื้นถิ่น (Local Content Database)

๒๕๔๑

ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ในเครือข่าย UniNet

เปิดศูนย์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

เปิดบริการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

๒๕๔๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์

เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 512 Kbps

ใช้ "สมาร์ทการ์ด" บัตรอัจฉริยะกับการยืมคืน

เปิดบริการ CU Cyber Zone เพื่อการใช้งาน Internet ในรูป Multimedia

ให้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคบทความและข่าวออนไลน์

ศูนย์เอกสารประเทศไทยเปิดให้บริการฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS บน LAN

๒๕๓๙

เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 256 Kbps

เริ่มให้บริการ CU Reference Databases

รับมอบและให้บริการด้านอเมริกาศึกษาจาก USIS นับเป็น collection แห่งที่ 58 ของโลก

เปิดบริการศูนย์การศึกษาโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (CBT)

ให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพ

เปิดตัวโครงการนำร่องใช้สมาร์ทการ์ดแทนการใช้บัตร Chulalinet

พัฒนางานสารบรรณเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป INFOMA

๒๕๓๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปวิทยนิทรรศน์และทรงทดลองสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Chulalinet นับเป็นการเปิดตัว Chulalinet อย่างเป็นทางการ

Duchess of Lugo, Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia จากประเทศสเปนและพระสวามี Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "มีโรวิญญาณแห่งตะวันออก" ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7

หอสมุดกลางเปิดบริการจ่าย-รับอัตโนมัติ ทำให้สถาบันวิทยบริการเป็นห้องสมุดอัตโนมัติรูปแบบแห่งแรก

เปิดบริการฐานข้อมูลพิเศษ (Special Database) ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา 36 ที่นั่ง

๒๕๓๗

ใช้ INNOPAC สร้างระบบข่ายงานห้องสมุดอัตโนมัติ

จัดตั้งฝ่ายระบบสารสนเทศ

๒๕๓๖

ต่อเติมอาคารจาก 3 ชั้น เป็น 7 ชั้น

เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 64 Kbps

จัดตั้งศูนย์เอกสารยุโรป (European Information Center) และเป็น depository library ของสิ่งพิมพ์สหภาพยุโรป

พัฒนา"ระบบบริหารวิทยบริการ" ซึ่งเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Oracle ครอบคลุมงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

๒๕๓๕

เป็น node และ Internet Gateway บริการตลอด 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศด้วยความเร็ว 9.6 Kbps

๒๕๓๓

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปีแห่งการรู้จักแสวงหาสารนิเทศ (Information Seeking Literacy Year) รวมทั้งจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 8

ร่วมโครงการศูนย์บริการสารนิเทศสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

๒๕๓๑

พัฒนาและเผยแพร่ CU-MARC ในการลงรายการข้อมูล

เริ่มโครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalinet)

๒๕๓๐

บริการฐานข้อมูลพิเศษด้านสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

บริการออนไลน์ฐานข้อมูล Union List of Serials in Thailand

๒๕๒๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเยี่ยมชมกิจการของสถาบันวิทยบริการ

เป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่โปรแกรมCDS/ISISแห่งประเทศไทย(National Distributing Center for CDS/ISIS)

สร้างฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศและดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม CDS/ISIS

๒๕๒๑

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๑ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง (จัดตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๕๓ หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยตั้งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์) ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง