Meeting rooms

ด้วย สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดให้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา พร้อมบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐานสำหรบการดำเนินการประชุม อบรม สัมมนาภายในห้อง รวมทั้ง มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการด้าน Media Production ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล อาทิ บริการผลิตสื่อ บริการการบันทึกการประชุม สัมมนา การเรียนการสอน บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ บริการคลังข้อมูลสื่อ บริการประชุมทางไกล บริการแปลงสื่อ บริการสื่อและ collaborative table เป็นต้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2182910 หรือดูรายละเอียดค่าบริการห้องประชุม ที่นี่

 ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง
 ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3
 ห้องประชุม 1 ชั้น 3
 ห้องประชุม 2 ชั้น 3
 ห้องประชุม 3 ชั้น 3
 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
 ห้องประชุม ชั้น 7
 โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1
 โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 7
 การขอใช้บริการห้องประชุมจากหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร
 1. ตรวจสอบจากระบบจองห้องออนไลน์ว่าห้องประชุมสามารถใช้บริการตามวัน เวลา และห้องที่ต้องการใช้ได้หรือไม่
 2. จองห้องประชุมได้ทางระบบจองห้องออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 82910 งานระบบกายภาพนายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • กำหนดรายละเอียดของงาน เช่น
   • ชื่องานประชุม/ชื่อผู้รับผิดชอบงานประชุม หรือ ชื่อผู้ติดต่อ
   • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
   • รูปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอี้
   • การจัดเลี้ยง อาหารว่าง/อาหารกลางวัน ระบุรายลเอียดที่ต้องการใช้บริการให้ถูกต้อง พร้อมแจ้งงบประมาณการใช้จ่าย โดยระบุชื่อหมวดของงบประมาณที่จะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
   • วัน–เวลา ที่จะจัดงาน และวัน-เวลา ที่จะติดตั้ง ตกแต่งจัดภายในบริเวณงาน รวมถึงเวลาที่จะเปิดห้องในวันงานด้วย
   • อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน เช่น Notebook / LCD
  • งานระบบกายภาพอาจเปลี่ยนห้องที่ต้องการใช้เป็นห้องอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับห้องที่ต้องการใช้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานฯ ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและการประหยัดไฟฟ้า
 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรืยกเลิกการใช้ห้องประชุมและงานจัดเลี้ยง ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ด้วยตนเองได้ที่นายธีระทรัพย์ไพศาลกิจ โทรศัพท์หมายเลข 82910

  *การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการขอใช้บริการเรื่องห้องประชุมจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารเครื่องดื่มอาหารว่างจะต้องขอเปลี่ยนแปลงการประชุมและจัดเลี้ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
  **การไม่แจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกคำขอใช้บริการใดๆ ให้ทราบหรือไม่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 4. การขอใช้ห้องประชุมเพื่อเตรียมงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนวันจัดงานจริง จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 5. งานระบบกายภาพจะสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดให้ผู้ใช้บริการทราบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้น
 การขอใช้บริการห้องประชุมจากหน่วยงานภายนอกสำนักงานวิทยทรัพยากร

จองห้องประชุมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-2182910 งานระบบกายภาพ นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 1. จองห้องประชุม/อบรม/สัมมนา โดยสามารถกด แบบฟอร์การจองและพิมพ์รายละเอียดเบื้องต้น
 2. ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมถึงผู้อำนวยการสำนักงานฯ ก่อนวันงาน อย่างน้อย 7 วันทำการพร้อมแนบแบบฟอร์มการจองห้องประชุม
 3. ชำระเงินค่าใช้สถานที่จำนวนร้อยละ 20 ของค่าใช้สถานที่ทั้งหมด เพื่อเป็นเงินมัดจำโดยต้องมาชำระภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ และต้องชำระค่าใช้สถานที่ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สถานที่ และถ้าไม่มาใช้สถานที่ไม่ว่ากรณีใดๆ สำนักงานฯ จะไม่คืนเงินค่าใช้สถานที่ให้
 4. ผู้อำนวยการฯ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายอาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอัตราการจัดเก็บตามความเหมาะสม
 5. การยกเลิกคำขอใช้บริการหรือยกเลิกงาน ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อขอยกเลิกด้วยตนเอง ได้ที่นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ โทรศัพท์หมายเลข 02-2182910 กรณียกเลิกคำขอใช้ห้องประชุม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในกรณียกเลิกคำขอใช้บริการเครื่องดื่มอาหารว่าง จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 6. ** การไม่แจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกคำขอใช้บริการใดๆ ให้ทราบ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 7. การขอใช้ห้องประชุมเพื่อเตรียมงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนวันจัดงานจริง จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 8. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องประชุม (ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฯ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการได้มอบอำนาจ)
 9. ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องรับผิดชอบในการการทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สถานที่ห้องประชุมหรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้สำนักงานฯ


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media