Library Instructional Service

บริการอบรม/สอนการรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

เป็นการบรรยายให้รายละเอียดต่างๆ ของห้องสมุด เช่น ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บ แหล่งที่จัดเก็บ การให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด วิธีการค้นคว้าเพื่อประกอบการเรียน วิธีการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ วิธีการเขียนรายงาน บรรณานุกรม

วัตถุประสงค์ในการอบรม/สอนการรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ

มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและสอนให้ผู้รับบริการทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการแต่ละประเภทโดยละเอียด โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบริการและทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย สามารถนำเทคนิควิธีการค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาทักษะของผู้รับบริการในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสืบค้นสารสนเทศระบบ OPAC และ Web OPAC ฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งจัดทำคู่มือและอุปกรณ์การสอนเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเฉพาะสาขาวิชาหรือเป็นรายบุคคลได้ตามความสนใจ

รูปแบบในการอบรม/สอนการรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ

ห้องสมุดจัดบริการ มี 4 รูปแบบดังนี้
  1. การสอนในชั้นเรียน เป็นความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาการใช้ห้องสมุด ของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบริการต่างๆ เพื่อให้นิสิตสามารถรู้และใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือค้นหาสารสนเทศได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งรู้จักแหล่งสารสนเทศและวิธีการติดตามเอกสารหรือสามารถติดต่อสอบถามจากบรรณารักษ์ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
  2. การสอนวิธีการใช้คู่มือ และเครื่องมือช่วยค้นคว้าในห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว
  3. การสอนวิธีการควบคุมทางบรรณานุกรมและให้คำปรึกษาวิจัย ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล แหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การประเมินคุณค่าสารนิเทศ การสร้างกลยุทธ์เพื่อค้นหาสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ วิธีการลงรายการบรรณานุกรมและเชิงอรรถในการอ้างอิง
  4. การจัดโปรแกรมการสอนหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน สาธิตการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมแต่ละโครงการจะแบ่งเป็นหลายรุ่น เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ผู้รับบริการได้ใช้คอมพิวเตอร์ในฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศ และมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรมผ่านแบบฝึกหัด


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media