CU Libraries & Alliances
สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการให้บริการและเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการ การแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีจำนวน 27 แห่ง ดังนี้

ลำดับชื่อสถาบัน
25 เมษายน 2560
1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3.มหาวิทยาลัยธนบุรี
4.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
5.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8.มหาวิทยาลัยสยาม
9.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
11.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
12.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
13.วิทยาลัยสันตพล
14.สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
5 พฤษภาคม 2560
15.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
16.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
2 มิถุนายน 2560
17.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 มิถุนายน 2560
18.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14 กุมภาพันธ์ 2561
19.มหาวิทยาลัยเกริก
16 กุมภาพันธ์ 2561
20มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
4 มิถุนายน 2561
21.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
22 มิถุนายน 2561
22.วิทยาลัยดุสิตธานี
30 ตุลาคม 2561
23.The National Central Library of Taiwan
1-2 พฤศจิกายน 2561
24.Tsinghua University Library, China
28 พฤษภาคม 2562
25.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 มิถุนายน 2562
27.Ton Duc Thang University, Vietnam