การศึกษาไทยในปัจจุบัน: ถึงเวลาการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

การศึกษาไทยในปัจจุบัน: ถึงเวลาการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

รวบรวมบทความทางวิชาการที่นำเสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตสภา นำเสนอรูปแบบการส่งเสริมให้เด็กเรียนตามความถนัดและสนใจ การปรับเปลี่ยนการสอน และการทำความรู้จักผู้เรียนให้มากขึ้น อธิบายการผลิตและพัฒนาครูที่มีความหลากหลาย แนวโน้มใหม่ของการศึกษาที่เน้นไปทางนวัตกรรมมากขึ้น และการศึกษาที่ไม่มีการสอน มีแต่การเรียนเท่านั้น 7 ประการ กล่าวถึงการศึกษาไทยแบบ 4.0 การปฏิรูปครุศึกษาในไทย เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการศึกษาไทยกับทักษะในศตวรรษที่21


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101704CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ976กป 2564CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 พ976กป 2564CHECK SHELVES
Education Library370.9593 พ93กป 2564CHECK SHELVES

Political violence in Southeast Asia since 1945: case studies from six countries

Political violence in Southeast Asia since 1945: case studies from six countries

Examines postwar waves of political violence that affected six Southeast Asian countries – Indonesia, Burma/Myanmar, Cambodia, Thailand, the Philippines, and Vietnam – from the wars of independence in the mid-twentieth century to the recent Rohingya genocide. Describes a range of topics including the technologies of violence, the politics of fear, inclusion and exclusion, justice and ethics, repetitions of mass violence events, impunity, law, ethnic and racial killings, crimes against humanity, and genocide.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101688CHECK SHELVES

Democratization, national identity and foreign policy in Asia

Democratization, national identity and foreign policy in Asia

Investigates how national identity can both help and hinder democratization divided into 3 parts: conceptual framework on democracy, identity, and foreign policy in East Asia, the evolution of democratic governance in East Asia and national identity, and four test cases in the struggle for democratization in East Asia.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : ASEAN[TAIC] 101669ON DISPLAY

The belt and road initiative as epochal regionalisation: regional studies policy impact books

The belt and road initiative as epochal regionalisation: regional studies policy impact books

Highlights the significant features of the Belt and Road Initiative (BRI) as a new form of global regionalism and its strong and wide-ranging impacts on globalization, urbanization, and development. Discusses how the BRI affects globalization, urbanization, and development through 3 case studies, including continental freight train routes across Eurasia, the pairing of a boundary-spanning new city and new railway between China and mainland Southeast Asia, and for faster and connected urbanization in developing countries that extend from the Chinese experience. Investigates how the BRI is capable of creating new development opportunities and risks that reflect the Chinese context and experience and their projection overseas.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101656CHECK SHELVES

เปิดนวัตกรรม 'ซัมมิต' โรงเรียนเตรียมคน พร้อมสู้อนาคต = Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life

เปิดนวัตกรรม 'ซัมมิต' โรงเรียนเตรียมคน พร้อมสู้อนาคต = Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life

‘ซัมมิต’ ประกอบด้วยโรงเรียนสิบเอ็ดแห่ง ซึ่งกระจายตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียและวอชิงตัน ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้าง "ความพร้อม" เพื่อพาเด็กทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย เติบโตบนเส้นทางอาชีพการงาน และวางรากฐานสู่ชีวิตที่เติมเต็ม ประเด็นที่ซัมมิตใส่ใจคือเด็กๆต้องเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง พวกเขาใส่ใจการเรียนรู้เพราะรู้ว่าตนกำลังเรียนรู้อะไร เพราะเหตุใดจึงต้องเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ ตลอดจนการเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101700CHECK SHELVES

มองไทยผ่านศิลปะ : ทบทวนประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

มองไทยผ่านศิลปะ : ทบทวนประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

นำเสนอศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 บอกเล่าการพัฒนาของศิลปะในวัฒนธรรมศาสนา อธิบายศิลปะเทวรูปรุ่นเก่า ศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมรในประเทศไทย ศิลปะล้านช้าง และศิลปะอีสาน ให้ข้อมูลศิลปะสมัยศรีวิชัย หริภุญชัย ล้านนา จนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101639CHECK SHELVES

นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ

นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ

รวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป จาก 7 ประเทศ ได้แก่ประเทศ เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร และ ออสเตรเลีย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นและสร้างความเข้าใจถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันสำหรับผู้สูงอายุ จนกระทั่งพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนโยบายที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ที่เป็นการมุ่งไปสู่แนวทาง “การสูงวัยในที่เดิม” “การอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่างรุ่นวัย” และ “การช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยอย่างอิสระ”


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101605CHECK SHELVES

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย : แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย : แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย

นำเสนอการทำงานของภาครัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุไทย และศึกษาความก้าวหน้าของการดำเนินงานของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะในระดับสากล รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง ความท้าทาย และโอกาสของการดำเนินงานของประเทศไทย อธิบายข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 19 ข้อ ที่ประเทศไทยควรเร่งดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุไทยและสังคมไทยต่อไปในอนาคต


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101602CHECK SHELVES