Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


เส้นทางประชาธิปไตย

เส้นทางประชาธิปไตย

ถ่ายทอดเนื้อหาเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทยเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและความคลี่คลายของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ประชาธิปไตยยุคคณะราษฎร (พ.ศ. 2435-2490) สมัยกึ่งเผด็จการสู่ประชาธิปไตยแบบไทย (พ.ศ. 2491-2516) สมัยประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ. 2516-2531) และสมัยประชาธิปไตยที่ผันผวนระหว่างประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมกับการปกครองแบบเผด็จการ (พ.ศ. 2531-2557) กล่าวถึงพระบรมมหาราชวัง วังปารุสกวันกับการเมืองสยาม พระราชวังสราญรมย์ ในเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน 2475 อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญกับเหตุการณ์กบฏบวรเดช ตุลาคม 2476 ครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเหตุการณ์กบฎวังหลวง 26 กุมภาพันธ์ 2492 ถนนราชดำเนินและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และรัฐสภาและลานพระบรมรูปทรงม้า กับเหตุการณ์พฤษภา 2535

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100882CHECK SHELVES


The Socialist Market Economy in Asia

The Socialist Market Economy in Asia

Discusses socialist market economy in Asia, focusing on China, Vietnam, and Laos. Divides into three parts: ideology and development, state and market relations, and state and society relations of socialist market economy. Reviews the socialist market economy and international politics of economic reforms in China, Vietnam, and Laos. Relates to governance, the party-state, sustainable development, and environmental structure. Studies consumption and the new middle classes in China and Vietnam and labour conflicts in the socialist market economy. Examines welfare and social policy in China and capitalist transformation and habitus in Laos.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100887CHECK SHELVES


Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World

Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World

Analyzes Buddhist-Muslim relations in Theravada Buddhist majority states in South and Southeast Asia, divided into two sections: historical country overviews, and case studies of specific encounters between Buddhists and Muslims. Explores historical threads and Buddhist-Muslim interactions and dynamics in Sri-Lanka, Myanmar, and Thailand. Focuses on Sri Lanka’s anti-Muslim movement and Muslim responses, and studies boundary transgression and boundary-making in a Buddhist-Muslim village in Southern Thailand. Discusses the role of myth in anti-Muslim Buddhist nationalism in Myanmar, and Buddhist-Muslim relationship in Chittagong, Bangladesh.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100881CHECK SHELVES


วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

นำเสนอกฎหมายและอธิบายลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี รวบรวมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่8) พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ให้รายละเอียดพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมถึงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายอาญา หมวด2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100965DUE 01-03-21


Cambodia: Transport Sector Assessment Strategy, and Road Map

Cambodia: Transport Sector Assessment Strategy, and Road Map

Examines Cambodia’s transport sector performance, major development constraints, and the government’s strategy and plans. Reflects on the lessons learned from past Asian Development Bank (ADB) assistance. Identifies potential areas for future support, including knowledge initiatives and investment. Presents Assessment, Strategy, and Road map (ARS) on Cambodia’s transport sector, focusing on road transport, railways, and urban transport. Explains government sector strategy and plans, ADB sector support program and experience, and other development partner support. Contains transport sector road map and result framework.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100883CHECK SHELVES


Study on Enhancing Intra-ASEAN University Student Mobility

Study on Enhancing Intra-ASEAN University Student Mobility

Examines the data available on flows of international students within ASEAN and how the collection of data could be enhanced. Contains the data outbound and inbound students and the international student mobility data infrastructure in ASEAN. Explores the role of visas in student mobility in ASEAN, visa provision in the ASEAN region, and pro-active student visa policymaking in ASEAN. Focuses on the role of the scholarship programmes in ASEAN in enabling greater student mobility, an ASEAN Single Branded Scholarship (SBS) framework and the potential of the ASEAN SBS. Covers the impact of Covid-19 in the data gathering for this study.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100834CHECK SHELVES


Framework for Improving ASEAN Infrastructure Productivity

Framework for Improving ASEAN Infrastructure Productivity

Describes framework for improving ASEAN infrastructure productivity. Contains 10 key emerging trends impacting infrastructure productivity. Studies existing infrastructure productivity and performance frameworks around the world, namely Australia, United Kingdom, New Zealand, and the United States. Explores the existing initiatives for improving infrastructure productivity in ASEAN. Provides the development of framework workstreams, priority actions, and toolkits for action planning.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100798CHECK SHELVES


ผู้หญิง I อำนาจ

ผู้หญิง I อำนาจ

จริงหรือที่ ตำราวิทยาศาสตร์โบราณกล่าวว่า 'เสียงทุ้มต่ำแสดงถึงความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชาย ส่วนเสียงสูงแสดงความขี้ขลาดแบบผู้หญิง' ทำนองและน้ำเสียงของผู้หญิงไม่เพียงเป็นภัยคุกคามที่บ่อนทำลายเสียงกล่าวปราศรัยของผู้ชายเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเลยทีเดียว ขอเชิญทุกท่านมาค้นหาคำตอบของจุดเริ่มต้นของขนบการพูดที่แบ่งแยกเพศ (Gendered Speaking) และเรื่องราวการกีดกันการแสดงคิดเห็นของเพศหญิงในตะวันตกยุคโบราณตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน รวมถึงตัวอย่างของผู้หญิงที่มีอำนาจในอดีตและปัจจุบัน และความคิดเห็นต่อประเด็นการข่มขืนในกระแสแฮชแท็ก#metoo

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100966CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram