Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Special Collections

Special Collections


Thailand and ASEAN Information Center

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ให้บริการเอกสารทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศเฉพาะทางด้านสังคมสาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารที่เผยแพร่ในวงจำกัดไม่สามารถหาซื้อได้ มีข้อมูลตั้งแต่ปีทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2500) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ และสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ อ่านตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร เลือกค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตามช่องทางดังนี้

 • ฐานข้อมูลเฉพาะด้านสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Plus Special Database) รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศคัดสรร ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมอาเซียน ราว 100,000 เรื่อง ประกอบด้วย หนังสือ รายงานวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารเผยแพร่ในวงจำกัด (Grey Literature) ให้บริการบทคัดย่อ (Abstract) และดรรชนีสืบค้น (Index) ภาษาอังกฤษ สำหรับทรัพยากรสารสนเทศคัดสรร สามารถชมรีวิวหนังสือใหม่ประจำเดือนได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ห้องสมุด หรือบน Facebook : TAIC เข้าใช้งานได้ที่ http://library.car.chula.ac.th:81/
 • ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน (TAIC ASEAN Database Website) รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนพร้อมภาพตัวอย่าง จัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สอดคล้องกับสามเสาหลักอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) นำเสนองานประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป เช่น Infographics และบทความต่างๆ จากงานเสวนาวิชาการด้านอาเซียน รวมถึงคัดเลือก E-Book ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประชาคมจุฬาฯ สามารถดาวน์โหลด หรือ อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ (มีระบบ authentication) เข้าใช้งานได้ที่ http://tic.car.chula.ac.th/
 • คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบ Open Access (Digital Archive and E-Resource) โดยข้อมูลกลุ่มแรกที่นำออกให้บริการคือหัวข้อ Thailand and Southeast Asia in Cold War Era มาจากการแปลงเอกสารเก่าทรงคุณค่าจากระบบไมโครฟิล์มและจากตัวเล่มหนังสือให้กลายเป็นดิจิทัลไฟล์ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทั้งทางเว็บไซต์ หรือผ่านฐานข้อมูล TIC Database เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงครามเย็น ลัทธิคอมมิวนิสต์ สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย ในรูปแบบข้อมูลงานวิจัย สถิติ รายงานการประชุม บทความ คลิปข่าว และเอกสารอื่นๆที่มีการเผยแพร่ในวงจำกัด ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปีทศวรรษที่ 1960’s (พ.ศ. 2500) เป็นต้นมา สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านล็อกอินจุฬาฯ สำเนาเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏปีที่พิมพ์ ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ซึ่งเป็น Burmese-English Dictionary และปี ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับรัฐฉานและสยาม เข้าใช้งานได้ที่ http://eresource.car.chula.ac.th/
 • Face book: thailand and asean information center – taicKing Chulalongkorn Digital Archives

คลังสารสนเทศและนิทรรศการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เป็นคลังข้อมูลหนังสือหายากฉบับดิจิทัล และนิทรรศการออนไลน์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย นำเสนอข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานพระราชนิพนธ์ นอกจากนั้นยังให้บริการคลังภาพถ่ายหายาก หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ฉบับดิจิทัล เกี่ยวข้องกับทั้งสองพระองค์ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ในรูปแบบ e-book เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ต้นฉบับ วารสาร L' Illustration และวารสาร Le petit Journal ปีค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) และ1897 (พ.ศ. 2440) หนังสือยุทธะโกษบางฉบับสมัย ร.ศ. 111 และ 112 (พ.ศ. 2435-2436) สมัย ร.ศ. 120 และ ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2444 และ 2447) วารสารเทศาภิบาลบางฉบับ สมัย ร.ศ. 125 ถึง ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2450-2456) เป็นต้น นอกจากนั้นยังจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 2 รัชกาล พร้อมกิจกรรมดีๆ ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เข้าใช้งานได้ที่ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/home
ติดตามข่าวสารได้ที่Rare Books

ห้องหนังสือหายาก ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นแหล่งข้อมูลหนังสือหายากที่มีประวัติยาวนานเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย มีหนังสือเก่าหายากจำนวนกว่า 20,000 เล่ม ล้วนมีคุณลักษณะพิเศษ มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ มีเนื้อหาสาระที่อาจหาจากต้นฉบับอื่นไม่ได้แล้ว สามารถอ่านหนังสือหายากฉบับดิจิทัลได้ที่ http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/ ตัวอย่างหนังสือหายากที่มีให้บริการ

 1. หนังสือเก่าทรงคุณค่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. หนังสือส่วนพระองค์ของกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
 3. หนังสือส่วนพระองค์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
 4. นิทรรศการถาวรในอาศรมวงศาธิราชสนิท
 5. เอกสารต้นฉบับตัวเขียน สมุดไทย
 6. ราชกิจจานุเบกษาฉบับแรก – พ.ศ. 2487 (สมัยรัชกาลที่ 8)
 7. หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ
 8. หนังสืองานศพของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือมีเนื้อหาภายในสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย
 9. พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ 9 ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระราชวงศ์ที่เกี่ยวกับจุฬาฯ
 10. หนังสือพิมพ์ / วารสารฝรั่งเศส L'Illustration & Le Petit Journal
 11. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์ เล่ม 1-45Indian Corner

มุมจุฬาภารัตคดีสถาน ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ใน 3 ศาสตร์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บางเล่มไม่มีตีพิมพ์ในประเทศไทย ให้บริการแบบชั้นเปิดที่ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร สามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้ เมื่อใน Library Catalog ผลการสืบค้นจะปรากฏ Location ของหนังสือ ว่า "Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor): Indian Studies” หรือ ดูรายชื่อและสถานะการยืมของหนังสือในมุมนี้ทั้งหมดได้ที่ https://library.car.chula.ac.th/search?/ftlist^bib31%2C1%2C0%2C633/mode=2

มุม “จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” (Indian Corner, CU) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถานฑูตอินเดียประจำประเทศไทย เพื่อน้อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาฯ สนับสนุนงานจัดหาและคัดเลือกหนังสือ
Taiwan Resource Center for Chinese Studies: TRCCS

มุมสารสนเทศไต้หวันและจีนศึกษา ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยเกือบ 2,000 รายการ มีตั้งแต่หนังสือทำเลียนแบบหนังสือหายากของจีน (Manuscript Replica) จนถึงหนังสืออ่านสบายสมัยใหม่ เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ บุคคลสำคัญ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไต้หวัน และประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงงานเขียนของชาวจีนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประเทศไทย โดยสำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับการสนับสนุนจากNational Central Library (NCL), Republic Of China (Taiwan) หรือ หอสมุดกลางแห่งชาติของไต้หวัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนั้นผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ NCL รวมถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยหน่วยงานหลักของไต้หวัน ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายการหนังสือทั้งหมดได้ที่นี่ หรือ เยี่ยมชมคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ NCL ผ่านทาง https://www.car.chula.ac.th/trccs/index.php
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram