Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All OAR Recommended Books


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“... ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนตำรามาแต่โบราณว่าพระมหากระษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านภิภพ ต้องทำพระราชพีธีบรมราชาภิเษกก่อน จึงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวง ก็เสด็จอยู่พียง ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เปนแต่เพิ่มคำว่า “ซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน” เข้าข้างท้ายพระนาม แลรับคำสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราชนามาภิธัยกับทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาภิเษกแล้ว จึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...” (บทนำกล่าวถึง ความใน จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

หนังสือจัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอ ลำดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย และพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 พภ376 2562CHECK SHELVES


ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยอยุธยาถึงรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เอกสารทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับหนังสือสมุดไทยที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และอีกส่วนเคยจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วโดยรวมเอกสารชุดต่าง ๆ รายละเอียดรวมถึงภูมิหลังของเอกสารปรากฎอยู่ในคำอธิบายของเอกสารแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาว่าด้วยความเป็นมา ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนองค์ความรู้จากการตรวจสอบชำระเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 ปร354 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.22 ปร354 2562CHECK SHELVES


ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์

หนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ป171 2550CATALOGING
Central Library (5th Floor)923.1593 ป352CHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท DS568 ป171 2550CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)ก 923.1593 ป352CHECK SHELVES


พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์

พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์

หนังสือพระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์ มี 2 เล่ม เล่มต้น เป็นจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรในขณะนั้นทรงเรียบเรียงขึ้น เล่มปลาย เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งสองคราว พิมพ์รวมกับเอกสารภาษาต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องและบันทึกแปลจากบันทึกของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 394 พ342LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 394 พ342LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)923.1593 มก113 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 มก113 2561CHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ม247พLIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ม247พLIB USE ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ม12พฉSTAFF ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ม12พฉSTAFF ONLY


พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

หนังสือรวบรวมเรื่องราวที่ชาวต่างชาติบันทึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 3 พระองค์ คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อพุทธศักราช 2394 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อทรงรับสิริราชสมบัติขณะพระชนมายุ 16 พรรษา พุทธศักราช 2411 ต่อมาเมื่อพระชนมายุครบ 20 พรรษาและทรงลาผนวชแล้ว จึงโปรดให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองในพุทธศักราช 2416 และลำดับสุดท้ายคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นเป็น 2 งานคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมราชมณเฑียร เมื่อวันวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2453 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2454

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 พษ376 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.22 พษ376 2562CHECK SHELVES


Collection


LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram