อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

หนังสือจัดทำโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ ทรงเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ที่พระราชจรรยาปรากฏเป็นแบบอย่าง ทรงเป็นสมเด็จพระราชูปถัมภิกาของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอเนื้อหา ดังนี้ พระราชประวัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาอักษรศาสตร์ บทความที่คณบดีและอาจารย์เขียนถึงพระองค์ท่าน อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ พระปรีชาสามารถด้านวรรณคดีไทย... บทความพระสหาย สมาคมศิษย์เก่า อาทิ ความภาคภูมิใจของชาวอักษร องค์เอตทัคคะแห่งวรรณศิลป์และอักษรศาสตร์ ความทรงจำไม่รู้ลืม มีวันนี้เพราะพระองค์ ทูลกระหม่อมกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ณ สำนักเทวาลัย เมื่อ “แว่นแก้ว”เข้าสู่วรรณกรรมเด็ก พระกรุณาธิคุณต่อคณะอักษรศาสตร์... และบทความนักเรียนทุน อาทิ ธ ทรงเป็นเจ้าชีวิต รัตนแท้ ก่องแก้ววิทยา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-A] อ 10 016993 2558LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)92 ท623 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93483CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 อ467 2559CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS570.6.D4 อ467 2558CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.6 .อ467 2553CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS570.6.D4 อ211 2558LIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.D4 อ211 2558CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256อบSTAFF ONLY
Education Library92 ท256อCHECK SHELVES

บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ

บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นจุฬารัตน์อันประเสริฐของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มากมายมาโดยตลอด ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสจัดทำหนังสือ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” เพื่อประมวลภาพและบันทึกพระราชกรณียกิจอันประเสริฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในวาระมีพระชนมายุ 60 พรรษา... (คำนำ)

หนังสือนำเสนอพระปรีชาญาณ : การศึกษา การอ่าน ดนตรี และภาษา พระมหากรุณา : พระราชทานปริญญาบัตร เฉลิมราชกุมารีสิรินธร : ปาฐกถาสิรินธร อาคารมหาจักรีสิรินธร พระบวรรัตน์แห่งจุฬาฯ : การพัฒนาจุฬาฯ ที่จังหวัดน่านและสระบุรี การพัฒนาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชดำริ : โครงการของคณะต่าง ๆ อาทิ โครงการวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา(คณะครุศาสตร์) โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน(คณะทันตแพทยศาสตร์) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(คณะวิทยาศาสตร์) โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-A] 5 016540LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-A] 5 016540CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ท622บCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ท622บCHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 บ143CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 บ143 2558CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256บรSTAFF ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256บรSTAFF ONLY
Architecture Library (Quiet Zone)929.7593 บ143CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 บ4 2558CHECK SHELVES

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

หนังสือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม และการถ่ายภาพ ที่ทรงสร้างสรรค์งานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน โดยคัดเลือกผลงานที่โดเด่นแต่ละด้านมาประมวลไว้พร้อมบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของงานศิลปะแต่ละด้านที่ทรงรังสรรค์ขึ้น

 • กว่าจะเป็น “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”
 • “The Making of a Siamese Royal Talent - Sirindhorn”
 • ศิลปกรรมรังสรรค์
 • วรรณศิลป์สุนทรีย์
 • แสง สี เงาฉาย
 • หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


  LOCATIONCALL#STATUS
  Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 92683CHECK SHELVES
  Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[สธ] 92 ท622ศส 2558LIB USE ONLY
  Central Library : Reserve Collection (1st Floor)92 ท622ศสCHECK SHELVES
  CU Memorial Hall Library923.1593 ท256ศสCHECK SHELVES
  Arts Library : Special CollectionW DS570.6.D4 ศ237 2538LIB USE ONLY
  Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.D4 ศ237 2558CHECK SHELVES
  Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.D4 ศ237 2558CATALOGING
  Education Library : Reference Collection923.1593 ท256ศสLIB USE ONLY
  Education Library : Reference Collection923.1593 ท256ศสLIB USE ONLY
  Communication Arts Library923.1593 ท622ศ 2558CHECK SHELVES

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

หนังสือนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวสู่เซิร์น ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก สร้งความรู้พื้นฐานวิจัยขั้วโลก นวัตกรรมข้าวไทย ภาคีวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาทิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเด็กเพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที เรียนรู้ด้วยโครงการผสานพลังไอซีที และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ วิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย นักเรียนตาบอดก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ นักศึกษาไร้แขนจากเมืองนรา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ทฮ622 2558CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ทฮ622 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 91565CHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 ห111CHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection92 ค87ห 2558LIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.D4 ห11LIB USE ONLY
Arts Library : StackDS570.6.D4 ห11CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.D4 ห11CHECK SHELVES
Thai Music Library923.1593 ห111CHECK SHELVES

สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู Hello Puppy, Greeting Piggy

สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู Hello Puppy, Greeting Piggy

… สถานที่ต่าง ๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม วังสระปทุมที่อยู่มากว่า 18 ปี ก็ยังมีสิ่งใหม่ ๆ ปรากฎขึ้น ทำให้ได้ถ่ายรูปใหม่ทุกวัน นอกบ้านทั้งในและนอกประเทศ ถึงเป็นสิ่งเดียวกันก็ไม่หยุดนิ่ง โรงเรียน ตชด. โรงเดิมที่เคยไปเยี่ยมทุก 5 ปีก็ก้าวไปข้างหน้า เด็กประถมเล็ก ๆ คนเดิม ได้เติบโตขึ้นเป็นคุณครูผู้มีความรู้สอนน้อง ๆ ต่อไป นอกนั้นได้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ล้วนได้ร่วมสร้างชาติบ้านเมืองของเรา สถานที่นอกประเทศยิ่งได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ชีวิตนี้จึงมีความมหัศจรรย์ทุกวัน... ภาพถ่ายได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้แชร์ประสบการณ์แก่เพื่อนทั้งที่รู้จักกันมานานและเพื่อนที่ไม่เคยพบกัน ที่จริงการเขียนภาพช่วยจดจำประสบการณ์ได้มากกว่า แต่ต้องใช้เวลาและทักษะฝีมือที่ข้าพเจ้ามีไม่มาก จึงต้องถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีซึ่งดีขึ้น ๆ ทุกที... (พระราชนิพนธ์คำนำ)

สมุดภาพนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 -2561 พร้อมคำบรรยายภาพภาษาไทยและอังกฤษ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[สธ] 779.3 ท622ส 2561LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)779.3 ท622ส 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)779.3 ท622ส 2561CHECK SHELVES

Collection