อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

หนังสือจัดทำโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ ทรงเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ที่พระราชจรรยาปรากฏเป็นแบบอย่าง ทรงเป็นสมเด็จพระราชูปถัมภิกาของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอเนื้อหา ดังนี้ พระราชประวัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาอักษรศาสตร์ บทความที่คณบดีและอาจารย์เขียนถึงพระองค์ท่าน อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังเป็นนิสิต พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ พระปรีชาสามารถด้านวรรณคดีไทย... บทความพระสหาย สมาคมศิษย์เก่า อาทิ ความภาคภูมิใจของชาวอักษร องค์เอตทัคคะแห่งวรรณศิลป์และอักษรศาสตร์ ความทรงจำไม่รู้ลืม มีวันนี้เพราะพระองค์ ทูลกระหม่อมกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ณ สำนักเทวาลัย เมื่อ “แว่นแก้ว”เข้าสู่วรรณกรรมเด็ก พระกรุณาธิคุณต่อคณะอักษรศาสตร์... และบทความนักเรียนทุน อาทิ ธ ทรงเป็นเจ้าชีวิต รัตนแท้ ก่องแก้ววิทยา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 10 016993 2558LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)92 ท623 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93483CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 อ467 2559CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS570.6.D4 อ467 2558CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryDS570.6 .อ467 2553CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS570.6.D4 อ211 2558LIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.D4 อ211 2558CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256อบSTAFF ONLY
Education Library92 ท256อCHECK SHELVES

บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ

บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นจุฬารัตน์อันประเสริฐของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มากมายมาโดยตลอด ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชวโรกาสจัดทำหนังสือ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” เพื่อประมวลภาพและบันทึกพระราชกรณียกิจอันประเสริฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในวาระมีพระชนมายุ 60 พรรษา... (คำนำ)

หนังสือนำเสนอพระปรีชาญาณ : การศึกษา การอ่าน ดนตรี และภาษา พระมหากรุณา : พระราชทานปริญญาบัตร เฉลิมราชกุมารีสิรินธร : ปาฐกถาสิรินธร อาคารมหาจักรีสิรินธร พระบวรรัตน์แห่งจุฬาฯ : การพัฒนาจุฬาฯ ที่จังหวัดน่านและสระบุรี การพัฒนาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชดำริ : โครงการของคณะต่าง ๆ อาทิ โครงการวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา(คณะครุศาสตร์) โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน(คณะทันตแพทยศาสตร์) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(คณะวิทยาศาสตร์) โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection5 016540LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection5 016540CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ท622บCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ท622บCHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 บ143CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 บ143 2558CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256บรSTAFF ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ท256บรSTAFF ONLY
Architecture Library (Quiet Zone)929.7593 บ143CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10DS570.6.D4 บ4 2558CHECK SHELVES

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

หนังสือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม และการถ่ายภาพ ที่ทรงสร้างสรรค์งานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน โดยคัดเลือกผลงานที่โดเด่นแต่ละด้านมาประมวลไว้พร้อมบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของงานศิลปะแต่ละด้านที่ทรงรังสรรค์ขึ้น

 • กว่าจะเป็น “ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม”
 • “The Making of a Siamese Royal Talent - Sirindhorn”
 • ศิลปกรรมรังสรรค์
 • วรรณศิลป์สุนทรีย์
 • แสง สี เงาฉาย
 • หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


  LOCATIONCALL#STATUS
  Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 92683CHECK SHELVES
  Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[สธ] 92 ท622ศส 2558LIB USE ONLY
  Central Library : Reserve Collection (1st Floor)92 ท622ศสCHECK SHELVES
  CU Memorial Hall Library923.1593 ท256ศสCHECK SHELVES
  Arts Library : Special CollectionW DS570.6.D4 ศ237 2538LIB USE ONLY
  Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.D4 ศ237 2558CHECK SHELVES
  Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.D4 ศ237 2558CATALOGING
  Education Library : Reference Collection923.1593 ท256ศสLIB USE ONLY
  Education Library : Reference Collection923.1593 ท256ศสLIB USE ONLY
  Communication Arts Library923.1593 ท622ศ 2558CHECK SHELVES

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

หนังสือนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวสู่เซิร์น ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก สร้งความรู้พื้นฐานวิจัยขั้วโลก นวัตกรรมข้าวไทย ภาคีวิศกรรมชีวการแพทย์ไทย... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาทิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเด็กเพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที เรียนรู้ด้วยโครงการผสานพลังไอซีที และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ วิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย นักเรียนตาบอดก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ นักศึกษาไร้แขนจากเมืองนรา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ทฮ622 2558CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ทฮ622 2558CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 91565CHECK SHELVES
Political Science Library923.1593 ห111CHECK SHELVES
Science Library : Reference Collection92 ค87ห 2558LIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.D4 ห11LIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.D4 ห11CHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.D4 ห11CHECK SHELVES
Thai Music Library923.1593 ห111CHECK SHELVES

สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู Hello Puppy, Greeting Piggy

สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู Hello Puppy, Greeting Piggy

… สถานที่ต่าง ๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม วังสระปทุมที่อยู่มากว่า 18 ปี ก็ยังมีสิ่งใหม่ ๆ ปรากฎขึ้น ทำให้ได้ถ่ายรูปใหม่ทุกวัน นอกบ้านทั้งในและนอกประเทศ ถึงเป็นสิ่งเดียวกันก็ไม่หยุดนิ่ง โรงเรียน ตชด. โรงเดิมที่เคยไปเยี่ยมทุก 5 ปีก็ก้าวไปข้างหน้า เด็กประถมเล็ก ๆ คนเดิม ได้เติบโตขึ้นเป็นคุณครูผู้มีความรู้สอนน้อง ๆ ต่อไป นอกนั้นได้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ล้วนได้ร่วมสร้างชาติบ้านเมืองของเรา สถานที่นอกประเทศยิ่งได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ชีวิตนี้จึงมีความมหัศจรรย์ทุกวัน... ภาพถ่ายได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้แชร์ประสบการณ์แก่เพื่อนทั้งที่รู้จักกันมานานและเพื่อนที่ไม่เคยพบกัน ที่จริงการเขียนภาพช่วยจดจำประสบการณ์ได้มากกว่า แต่ต้องใช้เวลาและทักษะฝีมือที่ข้าพเจ้ามีไม่มาก จึงต้องถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีซึ่งดีขึ้น ๆ ทุกที... (พระราชนิพนธ์คำนำ)

สมุดภาพนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 -2561 พร้อมคำบรรยายภาพภาษาไทยและอังกฤษ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[สธ] 779.3 ท622ส 2561LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)779.3 ท622ส 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)779.3 ท622ส 2561CHECK SHELVES

Collection