รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting

รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Citizen-Centric Voting

หนังสือนำเสนอผลการศึกษาสืบเนื่องจากโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรัฐ โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ เนื้อหาดังนี้ บทที่1 บทนำ : วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการศึกษาวิจัย บทที่ 3 การชดเชยผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งโดยรัฐ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของมาตรการการจูงใจให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทที่ 4 รูปแบบวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่นอกเหนือจากการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบ บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา : หลักการและแนวทางการพัฒนารูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงทางเลือก : รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมาตรการการจูงใจโดยรัฐที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 93325CHECK SHELVES
Political Science Library324.65 ว874รCHECK SHELVES
Political Science Library324.65 ว874รCHECK SHELVES
Political Science Library324.65 ว874รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.65 ว874ร 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.65 ว874ร 2559CHECK SHELVES

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนส่งเสริมการเขียนหนังสือ/ผลิตตำราของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ได้อธิบายและให้ความรู้ผ่านเนื้อหา 5 บทดังนี้ บทที่ 1 การเลือกตั้งและระบบเลือกตั้ง ความหมาย หลักการ และพัฒนาการ บทที่ 2 ประเภทของระบบเลือกตั้ง บทที่ 3 กลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง บทที่ 4 ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน ทฤษฎี กับ ข้อค้นพบ บทที่ 5 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง : โอกาสและข้อจำกัด และ บทสรุป บริบททางการเมือง และผลของการเลือกตั้ง นอกจากนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีคำอธิบายระบบเลือกตั้งและอักษรย่อ ดัชนี รวมทั้งบรรณานุกรมข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library324.6 ส731รCHECK SHELVES
Political Science Library324.6 ส731รCHECK SHELVES
Political Science Library324.6 ส731รDUE 17-03-24
Political Science Library : Chula Collectionร 72 1648LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97630CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.6 ส731ร 2561DUE 18-12-18 BILLED
Central Library (5th Floor)324.6 ส731ร 2561DUE 18-03-24
Arts LibraryJF1001 ส237รCHECK SHELVES

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) : แนวคิด และรูปแบบ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) : แนวคิด และรูปแบบ

หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวล ศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือผ่านกรณีศึกษาที่เคยมีการนำมาใช้สำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้ การศึกษารูปแบบและกระบวนการภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : ความหมายและคุณลักษณะ ความแตกต่างกับรูปแบบอื่น ๆ ประโยชน์และข้อจำกัดในการนำไปประยุกต์ รูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ตัวอย่างกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย และ จากตัวแบบสู่แนวปฏิบัติ : บทเรียนและแง่คิดสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (4th Floor)JC423 ป236 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)321.8 ส172ป 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)321.8 ส172ป 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96372CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96372CHECK SHELVES

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

หนังสือจัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า รวบรวมบทความทางวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข ประชาธิปไตยไทย : บางมุมมองที่ถูกละเลย ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : แก้ปัญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ “คน” และ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ สร้างได้แน่

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)320.9593 ปท236 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ปท236 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96285CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96285CHECK SHELVES