ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 13 บท อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ ISO 14001 ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐาน ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริบทขององค์กรกับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ภาวะผู้นำในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนสนับสนุนในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การขอการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และ การประยุกต์ใช้เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

หนังสือในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน" จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เดือน ธันวาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.408 ส319อห 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.408 ส319อห 2562CHECK SHELVES

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 10 บท อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน การเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินในพื้นที่ การจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน การประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การขอการรับรองการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม การรับรองหน่วยงานตรวจประเมินในประเทศไทย การเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

หนังสือในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน" จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เดือน ธันวาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.7063 ส319ก 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.7063 ส319ก 2562CHECK SHELVES

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 17 บท อาทิ พฤติกรรมและสภาพที่นำไปสู่ความไม่ปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ อันตรายในห้องปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยง การจัดการห้องปฏิบัติการให้มีสภาพเหมาะสม การจัดการลักษณะกายภาพของห้องปฏิบัติการ ข้อปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ข้อปฏิบัติการทิ้งของเสีย ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายหรือสารเคมีหก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การรายงานอุบัติการณ์ และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน" จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เดือน ธันวาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] ศปอส 15 018411 2563LIB USE ONLY
Engineering Libraryบ 873 2563CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 874 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.17 คน695 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.17 คน695 2563CHECK SHELVES

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บท อาทิ พฤติกรรมและสภาพที่นำไปสู่ความไม่ปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานสำหรับความปลอดภัยด้านเคมี การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง การจัดทำป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย แนวทางการจัดทำแผนอพยพคน การติดตามประเมินผลด้านการจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งหมายเลขติดต่อสำคัญและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน" จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เดือน ธันวาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] ศปอส 15 018412 2563LIB USE ONLY
Engineering Libraryบ 869 2563CHECK SHELVES
Engineering Libraryบ 870 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.17 คป695 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.17 คป695 2563CHECK SHELVES

ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม

ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาความรู้ ความหมายของห้องปฏิบัติการปลอดภัย หลักการบริหารจัดการของเสียอันตราย อะไรคือของเสียอันตราย ลักษณะความเป็นอันตรายของของเสียจากห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ ทำไมต้องมีการกำจัดที่ดีสำหรับของเสียอันตราย การจัดการของเสียอันตราย (การจัดการ การลดการเกิด การแยกประเภทและเก็บ และการบำบัดของเสียเบื้องต้น) การกำจัดของเสียอันตราย และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายที่ไม่ทราบชนิดและองค์ประกอบ

หนังสือในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน" จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เดือน ธันวาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] ศปอส 15 018440 2560LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)363.17 ธ641ข 2563CHECK SHELVES

คู่มือกรีนดี : Live green guide

คู่มือกรีนดี : Live green guide

หนังสือในชุด กินดี กรีนดี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ชวนผู้อ่านให้เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการเอาใจใส่รายละเอียดของชีวิต ปรับชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพดี ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง มาใช้วิถีชีวิตออร์แกนิก วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เลือกใช้ของใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้น กลับไปเชื่อมโยงตัวเรากับธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้สินค้าชุมชนและเกษตรอินทรีย์ และ แรงบันดาลใจจากคนธรรมดา คนเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองเป็นแบบกรีนดีอย่างยั่งยืน

หนังสือในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน" จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เดือน ธันวาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613 ค695 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613 ค695 2562CHECK SHELVES

Collection