เติบโตตามรอยพ่อ

เติบโตตามรอยพ่อ

...เป็นสิ่งอัศจรรย์แทบเหลือเชื่อที่ในโลกนี้จะมีบุคคลใดเปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพหลากหลาย ทั้งความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การประดิษฐ์คิดค้น ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬาฯ ฯลฯ และยังมีบุคลิกภาพงดงามเปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตา ดังที่พวกเราชาวไทยรวมทั้งคนทั้งโลกได้ประจักษ์และชื่นชมในองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เราทุกคนล้วนเคยฉงนปนปิติทุกครั้งที่ได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทำไมในหลวงของเราเก่งอย่างนี้ ท่านคิดได้อย่างไร ท่านทำได้อย่างไร ทั้งเก่ง ดี เป็นที่รัก เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของพสกนิกร... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ได้มีการจัดการความรู้เพื่อศึกษาและถ่ายทอดแนวทางการเลี้ยงดูพระโอรส พระธิดา ของสมเด็จย่า ว่า หลักคืออะไร เป็นอย่างไร และท่านทรงทำอย่างไร จึงเกิดคนที่มีคุณภาพและความงดงามเช่นนี้ และการพัฒนาเติบโตตั้งแต่ทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาและเรียนรู้

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ศข211 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ศข211 2560CHECK SHELVES
Communication Arts Library923.1593 ต757 2560CHECK SHELVES

ตามรอยพ่อ ก-ฮ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ

หนังสือจัดทำโดยสำนักพิมพ์สารคดี นำเสนอ 309 คำที่คนไทยควรรู้จากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ คำว่า “ความเพียร” (หน้า 65) พระองค์ท่านทรงมีความเพียรอันแรงกล้าในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรทุกหมู่เหล่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสิ่งประดิษฐ์จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ มิใช่สิ่งที่ทำสำเร็จในชั่วข้ามคืนและปราศจากอุปสรรค หลายงานหลายโครงการใช้หลายสิบปีศึกษาแก้ไขปัญหามาตลอดกว่าจะประสบความสำเร็จสูงสุดดังที่เราได้เห็นในปัจจุบัน และพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2516 ไว้ว่า “… สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือมันดูครึ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดี ไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตน ต้องถือว่าวันนี้เราทำยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราต้องทำอีก วันนี้เราทำ พรุ่งนี้เราก็ทำ อาทิตย์หน้าเราก็ทำ เดือนหน้าเราก็ทำ ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปีสามปีข้างหน้า...”

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library923.1593 ส876ต 2559CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ภ671สข 2559CHECK SHELVES
Thai Music Library923.1593 ภ246ฮCHECK SHELVES
Arts LibraryDS586 ส247ต 2559CHECK SHELVES
Arts LibraryDS586 ส247ต 2559CHECK SHELVES

บันทึกตามรอย 99 คำพ่อสอน

บันทึกตามรอย 99 คำพ่อสอน

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ประมวล 99 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันทรงคุณค่า ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำเสนอผ่านหลักคิดในการดำเนินชีวิตและหลักประพฤติปฏิบัติงาน 9 ประการ ได้แก่ รู้รักสามัคคี คุณธรรมนำชีวิต สาระแห่งปัญญา ย่างก้าวในรอยธรรม ปลุกสติตื่นรู้ หลักชัยความเพียร แก่นของความพอเพียง ร่วมแรงร่วมใจ และสร้างงานสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จและนำความเจริญก้าวหน้าสู่ชีวิตตนเองและสังคมไทย และภายในเล่มยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์แต่ละช่วงของพระชนมายุของพระองค์ท่านวาดโดยศิลปินแนวหน้าของประเทศไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ภง675 2559CHECK SHELVES

พ่อและแผ่นดิน สถิตในหัวใจราษฎร์

พ่อและแผ่นดิน สถิตในหัวใจราษฎร์

วารสารปากไก่ ฉบับ “พ่อและแผ่นดิน สถิตในหัวใจราษฎร์”จัดทำโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รวบรวมบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองของศิลปินแห่งชาติ กวี นักเขียน ที่แต่งขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปรากฎตามที่ต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์ในวาระต่าง ๆ รวมไว้ในวารสารฉบับนี้ด้วย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.913 พ483 2560CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.913 พ483 2560CHECK SHELVES

70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก

70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก

หนังสือเล่มนี้ ได้อัญเชิญ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และบทสัมภาษณ์นักบริหาร 70 คน ที่น้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เนื้อหาในเพลงพระราชนิพนธ์ มาใช้ในการบริหารงาน การดำเนินชีวิต และมีความเจริญก้าวหน้า เนื้อหา อาทิ

โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้... (“ยิ้มสู้” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 16 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2495)

... ในเวลาที่ดิฉันมีเรื่องกังวลใจ ก็จะนึกถึงบทเพลงนี้ และปรับมุมคิดใหม่ว่า ปัญหาคือโอกาส หากเรามีสติ ไม่จมดิ่งกับปัญหา เราก็จะพบทางออก จากจุดนี้ทำให้ดิฉันขยายแนวคิดออกไปอีกว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ควรจะยิ้มรับ และเลือกมองในสิ่งดี ๆ ที่เสริมสร้างกำลังใจ แม้บางครั้งเรื่องนี้จะเป็นไปในทางลบก็ตาม หากเราลองพลิกมุมคิดให้ไปในแนวทางบวก เพียงเท่านี้การดำเนินชีวิตก็มีความสุขได้ (บทสัมภาษณ์ ประธานกรรมการบริษัท สุทธิภาคย์ ออแกไนเซอร์ จำกัด)

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.915 จส688 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.915 จส688 2561CHECK SHELVES
Communication Arts Library895.915 ภ671CHECK SHELVES
Communication Arts Library895.915 ภ671CHECK SHELVES

6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ดำเนินการ แนวพระราชดำริในการพัฒนา การดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ผลสำเร็จที่โดดเด่น สรุปภาพรวม และ 23 หลักการทรงงานในพระองค์ท่าน อาทิ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ทำตามลำดับขั้น ภูมิสังคม องค์รวม ไม่ติดตำรา ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ง่าย บริการรวมที่จุดเดียว ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง ทำงานอย่างมีความสุข ความเพียรดุจดังพระมหาชนก...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตามรอยพ่อ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.72 ห111 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.72 ห111 2561CHECK SHELVES

Collection