อัคราภิรักษศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

อัคราภิรักษศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

... หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน ให้รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้านสู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวงดงาม อาทิ พระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” พระราชประวัติ การออกแบบชุดไทยประจำชาติ หัตถศิลป์: ปฐมบทแห่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ งานหัตถศิลป์ที่ทรงฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์และพัฒนา... มัณฑนศิลป์: ศิลปะจากธรรมชาติ... ดุริยางคศิลป์: พระปรีชาสามารถในการทรงเปียโน บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมศิลปินนักร้อง... วรรณศิลป์: พระราชนิพนธ์ พระปรีชาสามารถในการเล่าเรื่อง วรรณกรรมตามแนวพระราชดำริ… นาฏศิลป์: การแสดงพื้นบ้าน การแสดงโขน วาทศิลป์: ข้อคิดคำสอนจากพระราชดำรัสและพระราโชวาท สถาปัตยศิลป์ การตกแต่งภายใน ประติมากรรม ประติมากรรมและภูมิสถาปัตย์: พระที่นั่งวิมานเมฆ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจดีย์ศรีสุริโยทัย พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ... และพระเกียรติคุณแซ่ซ้อง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ส731รฤ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ส731รฤ 2561CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW DS570.6.S2 ร235อLIB USE ONLY
Arts LibraryDS570.6.S2 ร235อCHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.S2 ร235อCHECK SHELVES

ราชศิลป์พัสตราภรณ์

ราชศิลป์พัสตราภรณ์

หนังสือประกอบนิทรรศการราชพัสตราจากผ้าไทยและไทยพระราชนิยม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการแต่งกายสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ การนุ่งห่มผ้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ อิทธิพลตะวันตกกับการแต่งกายสตรีไทยสมัยปฏิรูป การแต่งกายของสตรีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์และสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทย ทรงพระราชดำริให้มีการตัดเย็บชุดไทยเพื่อทรงในระหว่างการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ อันเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยม ๘ แบบ ซึ่งเป็นชุดประประจำชาติสำหรับสตรีไทยในปัจจุบัน และ พระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าและการเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองและการเผยแพร่ผ้าไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 87931CHECK SHELVES
Central Library : Reserve Collection (1st Floor)746.09593 ร427CHECK SHELVES
Central Library : Reserve Collection (1st Floor)746.09593 ร427CHECK SHELVES
Education Library : Reference Collection646.478 ร427LIB USE ONLY
Arts Library : Reference CollectionGT1520 ร222 2555LIB USE ONLY

กีรติฉายาลักษณ์

กีรติฉายาลักษณ์

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดย อเนก นาวิกมูล และ ธงชัย ลิขิตสวรรค์ ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวบรวมจากปกนิตยสารและสิ่งพิมพ์เก่า ปีพุทธศักราช 2492 - 2528 พร้อมคำอธิบายภาพ เป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและงดงาม

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ส731อ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ส731อ 2560CHECK SHELVES

๗ รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

๗ รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

หนังสือจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามหามงคลเฉลิมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นำเสนอเนื้อหา พระราชประวัติ พระราชินีคู่พระบารมีแห่งสยาม ทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับรัฐสภา พระราชกรณียกิจด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ พระราชกรณียกิจการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย เพราะพระอัจฉริยภาพยิ่งใหญ่ ประชาชนจึงเปี่ยมสุข สดุดีเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 สก732 2560CHECK SHELVES
Central Library : Audio-Visual Collection Stack (Contact Staff)92 สก732 2560LIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.S2 จ254 2560LIB USE ONLY

พระแม่ของแผ่นดิน

พระแม่ของแผ่นดิน

หนังสือจัดทำโดยสมาคมนักเรียนทุนบริติชเคานซิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ยั่งยืนของประชาชนและประเทศชาติตลอดมา นำเสนอเนื้อหา อาทิ พระแม่ของแผ่นดิน พระราชประวัติ สถาบันสิริกิติ์ เส้นทางหัตถศิลป์ไทยสู่หัตถศิลป์โลก สมเด็จพระบรมราชินีนาถและไหมไทย ชุดไทยพระราชทาน งานศิลป์จากปีกแมลงทับ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน การดูแลผู้สูงวัย...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ส731บ 2555CHECK SHELVES

แม่ของหนูสวยที่สุด

แม่ของหนูสวยที่สุด

... ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสและฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้... (หน้า 78 : พระราชดำรัส วันที่ 11 สิงหาคม 2532)

... ให้รักษาป่าให้มากที่สุด อย่าทำลายป่า เพราะว่ามนุษย์เรานี้ ถ้าไม่มีป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของโลกและสัตว์ป่าแล้วนี่ ชีวิตของคนเรานี้ไม่สมกับเป็นชีวิตคนเลย มันแห้งแล้ง ไม่ได้ยินเสียงนกร้อง ไม่ได้เห็นสิ่งที่สวยงามน่าดูต่าง ๆ... (หน้า 90 : พระราชดำรัส วันที่ 11 สิงหาคม 2526)

หนังสือจัดพิมพ์โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในมหามงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบรมฉายาลักษณ์ที่อัญเชิญมาลงในหนังสือนี้ เป็นการบอกเล่าความประทับใจ ความผูกพัน ระหว่าง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับราษฎร เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่ให้ความหมายและความเข้าใจยิ่งกว่าคำอธิบายใด ๆ พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านมารวบรวมไว้ด้วย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.Pic DS570.6.S2 ม281CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ส731ศ 2547CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ส237มขSTAFF ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS570.6.S2 ม281LIB USE ONLY

Collection