Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All OAR Recommended Books


อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ ประเสริฐ ณ นคร

หนังสือรวบรวมงานค้นคว้าวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ทางอักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม ประวิติศาสตร์ โบราณคดี เนื้อหาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ อาทิ ลายสือไทย ถิ่นเดิมและตระกูลภาษาไทย ที่มาของอักษรไทยล้านนาและไทลื้อ เกร็ดความรู้จากศิลาจารึก คำศัพท์ร่วมระหว่างจารึกสุโขทัยกับภาษาไทยถิ่น ข้อคิดเกี่ยกับจารึกนครชุม จารึกลานทอง วัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิวัฒนาการวรรณกรรมสมัยสุโขทัย เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง โคลงกลบท ความสำคัญของวรรณคดีท้องถิ่น...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับภาษาไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วิทยาสารก้าวไกล และวิทยาจารย์ศึกษาภิวัฒน์ จำนวน 100 บทความ/เรื่อง นำเสนอความคิดเห็นประกอบการวิพากษ์การใช้ภาษาไทย อาทิ พูดภาษาเขียน เขียนภาษาพูด ความประหยัดเป็นอย่างไรในภาษา อ่านออกเสียงนั้นสำคัญไฉน ใช้ภาษาอย่าลืมวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของภาษาไทย ทำไมภาษาไทยจึงไม่ต้องเขียนเว้นระหว่างคำ มองการทับศัพท์ในแง่ดี ภาษาสื่อมวลชนบกพร่องเพราะอะไรแน่ คนโบราณบัญญัติศัพท์กันอย่างไร สัทศาสตร์ในแง่หลักภาษากับการใช้ภาษา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562วิชญมาลา : รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย

บทความวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยของนิสิตคณะอักษรศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนอในการประชุม วิชญมาลาภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ งานศึกษาในเชิงประวัติและพัฒนาการของคำไทย การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและเพศสภาวะ การศึกษาขนบในวรรณคดีไทยโบราณ การวิจารณ์สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในวรรณกรรมยุคเปลี่ยนผ่าน การศึกษาการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมร่วมสมัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562จินดามณี เล่ม 2 ประถม ก กา มณีจินดา และ ประถมมาลา

แบบเรียนไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย แบบเรียน 4 เล่ม ได้แก่
จินดามณี เล่ม ๒ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทเมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๒ เนื้อหาในหนังสือขยายรายละเอียดจากจินดามณี เล่ม ๑ ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพเรียกว่า โคลงจินดามณี เป็นเนื้อหาที่ทรงนิพนธ์เพิ่มเติมขึ้นสำหรับผู้เรียนในราชตระกูล ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประถม ก กา แบบเรียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาแสดงการแจกลูกอักษรทั้งมาตรา ก กา และมาตราตัวสะกด และหนังสือนี้มีบทบาทต่อระบบการเรียนการสอนภาษาไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน
มณีจินดา หนังสือสำหรับหัดอ่าน มีเนื้อหาต่อเนื่องกับ ประถม ก กา
ประถมมาลา หนังสือแบบเรียนที่สำคัญยิ่งเล่มหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระเทพโมฬี วัดราชบูรณะ แต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาเป็นการขยายความจากกลอักษรในหนังสือจินดามณี

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562จินดามณี เล่ม1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

หนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย เชื่อว่าใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทยหนังสือจินดามณีมีอยู่หลายฉบับ... (คำนำ)

จินดามณี ที่พิมพ์รวมในหนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย
จินดามณีเล่ม ๑ มีข้อความระบุในเนื้อหาว่า พระโหราธิบดีแต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ ต้นฉบับเป็นเอกสารสมุดไทย ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร แบบ free access
จินดามณี เล่ม 1-2 กับ บันทึกเรื่องหนังสือจินดามณีและจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ
มะนีจินดา : หนังสือปถม ก กา แจกลูกอักษร, ฤา, จินดามุณี, ปถมมาลา แลปทานุกรม แลกลบทต่าง ๆ (ชื่อปกนอก : จินดามุนี)

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562