อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์

อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ ประเสริฐ ณ นคร

หนังสือรวบรวมงานค้นคว้าวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ทางอักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม ประวิติศาสตร์ โบราณคดี เนื้อหาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ อาทิ ลายสือไทย ถิ่นเดิมและตระกูลภาษาไทย ที่มาของอักษรไทยล้านนาและไทลื้อ เกร็ดความรู้จากศิลาจารึก คำศัพท์ร่วมระหว่างจารึกสุโขทัยกับภาษาไทยถิ่น ข้อคิดเกี่ยกับจารึกนครชุม จารึกลานทอง วัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิวัฒนาการวรรณกรรมสมัยสุโขทัย เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง โคลงกลบท ความสำคัญของวรรณคดีท้องถิ่น...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4159 ป171อCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4159 ป171อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.91 ป413อCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.91 ป413อCHECK SHELVES

วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย

วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ ปากกาขนนก สังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับภาษาไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วิทยาสารก้าวไกล และวิทยาจารย์ศึกษาภิวัฒน์ จำนวน 100 บทความ/เรื่อง นำเสนอความคิดเห็นประกอบการวิพากษ์การใช้ภาษาไทย อาทิ พูดภาษาเขียน เขียนภาษาพูด ความประหยัดเป็นอย่างไรในภาษา อ่านออกเสียงนั้นสำคัญไฉน ใช้ภาษาอย่าลืมวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของภาษาไทย ทำไมภาษาไทยจึงไม่ต้องเขียนเว้นระหว่างคำ มองการทับศัพท์ในแง่ดี ภาษาสื่อมวลชนบกพร่องเพราะอะไรแน่ คนโบราณบัญญัติศัพท์กันอย่างไร สัทศาสตร์ในแง่หลักภาษากับการใช้ภาษา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.918 ป467ว 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] อ 15 009029 2560LIB USE ONLY

วิชญมาลา : รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย

วิชญมาลา : รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย

บทความวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยของนิสิตคณะอักษรศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนอในการประชุม วิชญมาลาภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ งานศึกษาในเชิงประวัติและพัฒนาการของคำไทย การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและเพศสภาวะ การศึกษาขนบในวรรณคดีไทยโบราณ การวิจารณ์สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในวรรณกรรมยุคเปลี่ยนผ่าน การศึกษาการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมร่วมสมัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] อ 15 016294LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)495.91 ว535CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ว232CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ว232CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ว232ON SEARCH
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 89929CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 89929CHECK SHELVES

จินดามณี เล่ม 2 ประถม ก กา มณีจินดา และ ประถมมาลา

จินดามณี เล่ม 2 ประถม ก กา มณีจินดา และ ประถมมาลา

แบบเรียนไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย แบบเรียน 4 เล่ม ได้แก่
จินดามณี เล่ม ๒ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทเมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๒ เนื้อหาในหนังสือขยายรายละเอียดจากจินดามณี เล่ม ๑ ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพเรียกว่า โคลงจินดามณี เป็นเนื้อหาที่ทรงนิพนธ์เพิ่มเติมขึ้นสำหรับผู้เรียนในราชตระกูล ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประถม ก กา แบบเรียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาแสดงการแจกลูกอักษรทั้งมาตรา ก กา และมาตราตัวสะกด และหนังสือนี้มีบทบาทต่อระบบการเรียนการสอนภาษาไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน
มณีจินดา หนังสือสำหรับหัดอ่าน มีเนื้อหาต่อเนื่องกับ ประถม ก กา
ประถมมาลา หนังสือแบบเรียนที่สำคัญยิ่งเล่มหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระเทพโมฬี วัดราชบูรณะ แต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาเป็นการขยายความจากกลอักษรในหนังสือจินดามณี

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม ล.2 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม ล.2 2562CHECK SHELVES

จินดามณี เล่ม1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

จินดามณี เล่ม1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

หนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย เชื่อว่าใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทยหนังสือจินดามณีมีอยู่หลายฉบับ... (คำนำ)

จินดามณี ที่พิมพ์รวมในหนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย
จินดามณีเล่ม ๑ มีข้อความระบุในเนื้อหาว่า พระโหราธิบดีแต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ ต้นฉบับเป็นเอกสารสมุดไทย ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานวิทยทรัพยากร แบบ free access
จินดามณี เล่ม 1-2 กับ บันทึกเรื่องหนังสือจินดามณีและจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ
มะนีจินดา : หนังสือปถม ก กา แจกลูกอักษร, ฤา, จินดามุณี, ปถมมาลา แลปทานุกรม แลกลบทต่าง ๆ (ชื่อปกนอก : จินดามุนี)

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.918 จ474จม 2561CHECK SHELVES

Collection