Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All OAR Recommended Books


ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... เอกสารระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจะร่วมมือกัน พัฒนาการทำงานที่มีมิติด้านความปลอดภัยสอดแทรกอยู่เสมอทั้งในกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทั่วไป จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิภาพให้กับประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคม... (บางส่วน จาก สารจากอธิการบดี)

เอกสารจัดทำขึ้นโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในภาพรวมและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชาวจุฬาฯ เพื่อร่วมกันก้าวสู่ จุฬาฯ zero accident ต่อไป มีเนื้อหา ดังนี้ หลักการและเหตุผล โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัย (7 องค์ประกอบของการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ระบบข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบรับรองเหตุฉุกเฉินและรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน และ รูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตของการบริหารจัดการความปลอดภัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionศปอส 15 017657 2560LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)363.11 ร228 2560CHECK SHELVES


คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คู่มือปฏิบัติการโดย คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคู่มือสำหรับ การศึกษา และประกอบการเรียนการสอนภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย และการปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากธรรมชาติและน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและป้องกันสภาพแวดล้อมทางน้ำของประเทศต่อไป เนื้อหาให้ความรู้และทักษะ อาทิ หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หลักการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเตรียมสารละลาย การเก็บตัวอย่างน้ำ การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ บทปฏิบัติการ 17 บท ให้ทดลองวิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปผล สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมคำถามท้ายบทและเอกสารอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวท 15 017920 2561LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)551.480721 ค695 2561CHECK SHELVES
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES


แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 5 ปีข้างหน้า ส่วนที่ 3 แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และ ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.72 ส691ผ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.72 ส691ผ 2560CHECK SHELVES
Science Library : Government Publication333.72 ส215ผ 2560CHECK SHELVES


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ ดังนี้ บทที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน บทที่ 2 – บทที่ 11ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนการาบรูไนดารุสซาลาม สารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ตามลำดับ โดยแต่ละบทให้ข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ของแต่ละประเทศ พร้อมบทสรุปและเอกสารอ้างอิง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97784CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES


วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)

วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)

วารสารโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารฉบับปีที่ 22 ฉบับที่ 3 มีบทความ อาทิ Recycle+ แนวทางการแยกขยะแบบใหม่ในรั้วจุฬาฯ มาตรการด้านผังเมืองเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และเตรียมรับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง Planning Measures for Disaster Risk Reduction and Climate Change Resilience กระบวนการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเกษตรกรรมไร้หมอกควัน จังหวัดน่าน ผักตบชวากับการบำบัดสารมลพิษในน้ำ การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยไลเคน...

วารสารมีทั้งฉบับตัวเล่ม และฉบับออนไลน์ และสามารถอ่านข้อมูลฉบับย้อนหลังได้ โดยวารสารฉบับออนไลน์ผู้ใช้บริการทั้งประชาคมจุฬาฯ และ ผู้ใช้บริการภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้จากฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ หรือเข้าใช้โดยตรงที่วารสาร http://www.eric.chula.ac.th/ej/index.html หรือ scan QR code

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram