ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

... เอกสารระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจะร่วมมือกัน พัฒนาการทำงานที่มีมิติด้านความปลอดภัยสอดแทรกอยู่เสมอทั้งในกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทั่วไป จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิภาพให้กับประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคม... (บางส่วน จาก สารจากอธิการบดี)

เอกสารจัดทำขึ้นโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในภาพรวมและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชาวจุฬาฯ เพื่อร่วมกันก้าวสู่ จุฬาฯ zero accident ต่อไป มีเนื้อหา ดังนี้ หลักการและเหตุผล โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัย (7 องค์ประกอบของการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ระบบข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบรับรองเหตุฉุกเฉินและรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน และ รูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตของการบริหารจัดการความปลอดภัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] ศปอส 15 017657 2560LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)363.11 ร228 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100156CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100156CHECK SHELVES

คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

คู่มือปฏิบัติการโดย คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคู่มือสำหรับ การศึกษา และประกอบการเรียนการสอนภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย และการปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากธรรมชาติและน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและป้องกันสภาพแวดล้อมทางน้ำของประเทศต่อไป เนื้อหาให้ความรู้และทักษะ อาทิ หลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หลักการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเตรียมสารละลาย การเก็บตัวอย่างน้ำ การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ บทปฏิบัติการ 17 บท ให้ทดลองวิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปผล สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมคำถามท้ายบทและเอกสารอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES
Science Library551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] วท 15 017920 2561LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)551.480721 ค695 2561CHECK SHELVES
Science Library : Closed Shelf 551.480721 จ49ค 2561CHECK SHELVES

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 5 ปีข้างหน้า ส่วนที่ 3 แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และ ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.72 ส691ผ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.72 ส691ผ 2560CHECK SHELVES
Science Library : Government Publication333.72 ส215ผ 2560CHECK SHELVES

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ ดังนี้ บทที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน บทที่ 2 – บทที่ 11ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนการาบรูไนดารุสซาลาม สารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ตามลำดับ โดยแต่ละบทให้ข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ของแต่ละประเทศ พร้อมบทสรุปและเอกสารอ้างอิง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97784CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7095 ป367ท 2561CHECK SHELVES

วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)

วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)

วารสารโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารฉบับปีที่ 22 ฉบับที่ 3 มีบทความ อาทิ Recycle+ แนวทางการแยกขยะแบบใหม่ในรั้วจุฬาฯ มาตรการด้านผังเมืองเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และเตรียมรับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง Planning Measures for Disaster Risk Reduction and Climate Change Resilience กระบวนการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเกษตรกรรมไร้หมอกควัน จังหวัดน่าน ผักตบชวากับการบำบัดสารมลพิษในน้ำ การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยไลเคน...

วารสารมีทั้งฉบับตัวเล่ม และฉบับออนไลน์ และสามารถอ่านข้อมูลฉบับย้อนหลังได้ โดยวารสารฉบับออนไลน์ผู้ใช้บริการทั้งประชาคมจุฬาฯ และ ผู้ใช้บริการภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้จากฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ หรือเข้าใช้โดยตรงที่วารสาร http://www.eric.chula.ac.th/ej/index.html หรือ scan QR code

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สิ่งแวดล้อม” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน 2562


Collection