สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015 Internal Audit

วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015 Internal Audit เพื่อให้บุคลากรรับทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้และเข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กรได้ รวมถึงการเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้สำนักงานฯ บริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015  Internal Audit
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015  Internal Audit
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015  Internal Audit
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015  Internal Audit
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 : 2015  Internal Audit

updated by Sumal Chausaraku

views 167