Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  About Us

Organization Overview

สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จัดตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2453 หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 โดยตั้งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยการรวมหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง

เหตุการณ์สำคัญ


2563

เปิดห้องสมุดสาขาจามจุรี 10 Chula UltimateX Library ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

2562

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม) ได้รับ "การประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและ การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561" จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยเข้ารับประทานเกียรติบัตร จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รับเกียรติบัตร “การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562” สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน แก่นิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรขนาดกลาง พัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9 ให้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และประเภทบุคคล กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
เปิดคลังข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”
จัดเสวนาวิชาการภายใต้ OAR-ASEAN Plus Talk
ร่วมกับชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ – บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด (Rethinking and reinventing the library from perspective of the user’s context)
ลงนามความร่วมมือกับห้องสมุด INSPiRE Library จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นสมาชิก Pacific Rim Research Libraries Alliance (PRRLA)
เริ่มโครงการ Chulalongkorn Journal Online (CUJO)
เปิดบริการบอร์ดเกมและเกมกระดาน ณ สาขาอาคารจามจุรี 9
เปิดบริการแอปพลิเคชัน CUNEX ของมหาวิทยาลัย แทนการใช้บัตรนิสิตในการจองห้อง Group Study Room
นำ Mobile Telepresence Robotics (MTR) มาใช้ในการบริการตอบคำถาม
ประกาศใช้ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
สร้างความร่วมมือกับศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการส่งข้อมูลเมทาดาทาและไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อออกรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)

2561

บริหารและดำเนินการภายใต้ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารสำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2560
เปิดสาขาอาคารจามจุรี 9
คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR) ขยายบริการเป็นแบบ Open Access
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับระบบ ChulaConnex ของมหาวิทยาลัย
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการกับ National Central Library, Taiwan

2560

เจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารห้องสมุด เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เปิดบริการ Learning & Sharing Arena
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (MOU)
เปิดคลังข้อมูลดิจิทัลและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”
เปิดห้องสมุดสาขาแห่งแรก : สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

2559

ได้รับมอบเอกสารทรงคุณค่าจากอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา และ รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก
เปิดให้บริการ OCLC
เปิดบริการในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก

2558

งาน เปิดเล่ม เล่าเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์”
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เรื่องก้าวไปด้วยกัน

2557

ย้ายข้อมูลจากระบบ Millennium เข้าสู่ระบบ Sierra
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

2556

งาน "เรารักภาษาไทย "เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่
เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิทยทรัพยากร เป็น สำนักงานวิทยทรัพยากร

2555

จัดงานเสวนาเรื่อง“หนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทย”
รับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2554

2554

ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เข้าร่วมโครงการสร้างขุมพลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท

2552

เปิดบริการระบบ Single Search เป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทย

2551

มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สถาบันวิทยบริการเป็นส่วนงานที่มิใช่ส่วนงานวิชาการ

2549

จัดทำฐานข้อมูลประชาคมวิชาการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Community of Practice )

2548

เปิดบริการคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR)
แนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

2545

เปิดห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาแบบ Non-Linear
เปิดตัวฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาระพื้นถิ่น
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.3 จากสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ได้เป็น mirror site ของฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ UNCTAD
ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การอบรมภูมิภาค UNCTAD / ITD ในมหาวิทยาลัย
จัดงานพิธีเปิดศูนย์การอบรมฯ ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ UNCTADโดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทำ webcast ไปทั่วโลก
จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐสภา
เปิดบริการวันละ 18 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างสอบประจำภาคการศึกษา
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการสัญจร "Who Own's Women's Bodies" โดยศิลปินชาวฟิลิปปินส์
มีระบบสำนักงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ

2544

จัดหาและแนะนำโปรแกรม Web base Learning แก่คณาจารย์เพื่อสนองนโยบาย e-learning ของมหาวิทยาลัย
เริ่มดำเนินการระบบประกันคุณภาพในเดือนมีนาคมแต่งตั้งกรรมการและเตรียมการจัดทำ เอกสารระบบตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนิทรรศการสัญจรของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ"Beyond Paradise : Nordic Artists Travel East" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศของทวีปเอเชียและช่วยจัดนิทรรศการขึ้นอีก 4 แห่งในประเทศ
ร่วมกับฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานทูตอเมริกา จัดการสัมมนาทางไกล เรื่อง "Copyright and Fair Use in the Digital Millennium" ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 4 แห่งทั่วประเทศและ webcasted ไปทั่วโลก
จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล (VC) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี
พัฒนาบุคลการให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดและศูนย์ความรู้ เช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2543

เปิดศูนย์กลางการเรียนการสอนทางไกลของธนาคารโลกเป็นแห่งแรกของประเทศ
ใช้โปรแกรม SAP R/3 กับงานสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล
เริ่มใช้โปรแกรม Oracle Financial Application กับงานงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
โครงการเปิดบริการห้องสมุดทุกวันตลอดปี
โครงการจัดทำ Matadata
โครงการ Virtual Exhibition

2542

มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารวิ่งด้วยความเร็วสูงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอล จุฬาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
เริ่มโครงการ "ศูนย์เอกสารโครงการธนาคารโลก"
เข้าร่วมโครงการ CORC กับ OCLC ในประเทศสหรัฐอมริกา เพื่อการสร้างและใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ Website ต่าง ๆ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ
พัฒนา Template สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
เปิดบริการ NETg ให้นิสิตเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
เปิดบริการ Digital Music Library
นำระบบ Non-Linear Editing (BETACAM SP) มาใช้กับงานผลิตสื่อโทรทัศน์
สร้างฐานข้อมูลและพัฒนา search engine ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลพื้นถิ่น (Local Content Database)

2541

ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ในเครือข่าย UniNet
เปิดศูนย์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เปิดบริการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

2540

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 512 Kbps
ใช้ "สมาร์ทการ์ด" บัตรอัจฉริยะกับการยืมคืน
เปิดบริการ CU Cyber Zone เพื่อการใช้งาน Internet ในรูป Multimedia
ให้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคบทความและข่าวออนไลน์
ศูนย์เอกสารประเทศไทยเปิดให้บริการฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS บน LAN

2539

เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 256 Kbps
เริ่มให้บริการ Chula Reference Databases
รับมอบและให้บริการด้านอเมริกาศึกษาจาก USIS นับเป็น collection แห่งที่ 58 ของโลก
เปิดบริการศูนย์การศึกษาโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (CBT)
ให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพ
เปิดตัวโครงการนำร่องใช้สมาร์ทการ์ดแทนการใช้บัตร Chulalinet
พัฒนางานสารบรรณเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป INFOMA

2538

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปวิทยนิทรรศน์และทรงทดลองสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Chulalinet นับเป็นการเปิดตัว Chulalinet อย่างเป็นทางการ
Duchess of Lugo, Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia จากประเทศสเปนและพระสวามี Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "มีโรวิญญาณแห่งตะวันออก" ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7
หอสมุดกลางเปิดบริการจ่าย-รับอัตโนมัติ ทำให้สถาบันวิทยบริการเป็นห้องสมุดอัตโนมัติรูปแบบแห่งแรก
เปิดบริการฐานข้อมูลพิเศษ (Special Database) ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา 36 ที่นั่ง

2537

ใช้ INNOPAC สร้างระบบข่ายงานห้องสมุดอัตโนมัติ
จัดตั้งฝ่ายระบบสารสนเทศ

2536

ต่อเติมอาคารจาก 3 ชั้น เป็น 7 ชั้น
เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 64 Kbps
จัดตั้งศูนย์เอกสารยุโรป (European Information Center) และเป็น depository library ของสิ่งพิมพ์สหภาพยุโรป
พัฒนา"ระบบบริหารวิทยบริการ" ซึ่งเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Oracle ครอบคลุมงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

2535

เป็น node และ Internet Gateway บริการตลอด 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศด้วยความเร็ว 9.6 Kbps

2533

จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปีแห่งการรู้จักแสวงหาสารนิเทศ (Information Seeking Literacy Year) รวมทั้งจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 8
ร่วมโครงการศูนย์บริการสารนิเทศสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

2531

พัฒนาและเผยแพร่ CU-MARC ในการลงรายการข้อมูล
เริ่มโครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalinet)

2530

บริการฐานข้อมูลพิเศษด้านสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
บริการออนไลน์ฐานข้อมูล Union List of Serials in Thailand

2529

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเยี่ยมชมกิจการของสถาบันวิทยบริการ
เป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่โปรแกรมCDS/ISISแห่งประเทศไทย(National Distributing Center for CDS/ISIS)
สร้างฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศและดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม CDS/ISIS

2521

มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิทยบริการ
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram