วีดีทัศน์บรรยาย “Digital Learning Literacy: Collaborative Communication” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร กมลรัฐ อินทรทัศน์
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วิรัตน์ คำศรีจันทร์
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้วีดีทัศน์บรรยาย รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาวีดีทัศน์บรรยาย “Learning Management System : MyCourseVill” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวีดีทัศน์บรรยาย “Learning and Teaching Warehouse: Collaborative Learning” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเจริญชัย ชัยกุลวงศ์สันต์
Peroject Consultant SPVI Public Company Limited
ดำเนินรายการโดย : อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวีดีทัศน์บรรยาย “Radio Online: Content to Any Device” โดย นายบัณฑิต ดาวบุตร ผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์ Morning Talk ทางคลื่น FM 99 MHz องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย MCOT
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย : Mr.Ken Streutker นักการสื่อสารมวลชน และอาจารย์พิเศษ ผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์ ทางคลื่น FM 88 MHz