วีดีทัศน์บรรยาย "นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การศึกษาตลอดชีวิต" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวีดีทัศน์บรรยาย “Mobile Device for Media Production: Content Production to Social Platform” โดย นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์ Manager Smart Broadcast Solutionวีดีทัศน์บรรยาย “Smaller Satellite Office: Remote Work and Remote Worker” โดย นายภาคภูมิ มนัสบุญเพิ่มพูล Content Partnerships Manager, YouTube Thailand : บริษัท Google ประเทศไทย จำกัดวีดีทัศน์บรรยาย “Learning Space: Design Tips for Classroom” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล บุญลือ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีรัตน์ สร้อยศรี
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวีดีทัศน์บรรยาย “Ergonomics Design: Furniture in the Classroom and Library” โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
ผู้ร่วมเสวนาโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงส์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลวีดีทัศน์บรรยาย “Reinventing the Library: Best Practice” โดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย