กำหนดการ
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
The 33rd Thailand Library Consortium (TLC) Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design
จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
08.30 – 09.15 น พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบโล่ และใบประกาศผู้สนับสนุนการจัดสัมมนา ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
09.15 – 09.45 น. "นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การศึกษาตลอดชีวิต"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.45 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ
10.30 – 12.00 น. “Mobile Device for Media Production: Content Production to Social Platform”
วิทยากร : นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์
Manager Smart Broadcast Solution
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. “Smaller Satellite Office: Remote Work and Remote Worker”
วิทยากร : นายภาคภูมิ มนัสบุญเพิ่มพูล
Content Partnerships Manager, YouTube Thailand : บริษัท Google ประเทศไทย จำกัด
14.00 – 15.15 น. “Learning Space: Design Tips for Classroom”
วิทยากร :
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล บุญลือ
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีรัตน์ สร้อยศรี
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ
15.30 – 16.30 “Ergonomics Design: Furniture in the Classroom and Library”
วิทยากร : คุณพิชิต วีรังคบุตร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

ผู้ร่วมเสวนาโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงส์ไกรเลิศ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

16.30 – 17.30

Concurrent Session
ห้องที่ 1 ห้องประชุมหลัก (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกคน)
“Reinventing the Library: Best Practice”
วิทยากร :
 • ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
  ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด
  ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องที่ 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับการฝึกปฏิบัติ รับจำนวนจำกัด 30 คน
(ผู้เข้าประชุมที่สนใจ ลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน)
“Color Grading for Media Presentation and Production”
วิทยากร:
 • คุณรวิชญ์ ศรีพันธวานุสรณ์
  Colorist Blackmagic Design DaVinci Resolve Demo Artist
 • คุณเจนจิรา รุ่งระวิวรรณ
  Sales Manager (Thailand) Blackmagic Design
17.30 – 18.00 น. เยี่ยมชมบูธต่างๆ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ ครั้งที่ 34


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

09.00 – 10.30 น.“Digital Learning Literacy: Collaborative Communication”
วิทยากร :
 1. รองศาสตราจารย์ ดร กมลรัฐ อินทรทัศน์
  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วิรัตน์ คำศรีจันทร์
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.30 - 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ
10.45 – 12.00 น.รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มที่ 1 : ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มที่ 2 : ผู้แทนจาก Library Director Meeting
กลุ่มที่ 3 : ผู้แทนจากคณะทำงานกลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 ฝ่าย
 1. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 3. คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ
 4. คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
 5. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.“Learning Management System : MyCourseVill”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 – 15.30 น.“Learning and Teaching Warehouse: Collaborative Learning”
วิทยากร :
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. คุณเจริญชัย ชัยกุลวงศ์สันต์
  Peroject Consultant SPVI Public Company Limited
ดำเนินรายการโดย : อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15.30 – 15.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆ
15.45 – 17.15 น.“Radio Online: Content to Any Device”
วิทยากร นายบัณฑิต ดาวบุตร
ผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์ Morning Talk ทางคลื่น FM 99 MHz องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย MCOT
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย : Mr.Ken Streutker
นักการสื่อสารมวลชน และอาจารย์พิเศษ ผู้จัดรายการวิทยุออนไลน์ ทางคลื่น FM 88 MHz
17.15 – 17.30 น.พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนรับป้ายชื่อและของที่ระลึกล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ