ลำดับวิทยากร/ผู้ดำเนินรายการหัวข้อบรรยายเอกสารการประชุม
1รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญนวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การศึกษาตลอดชีวิตดาวน์โหลด
2คุณศุภชัย จรรยาสวัสดิ์Mobile Device for Media Production: Content Production to Social Platformดาวน์โหลด
3ผ.ศ. ดร. สุรพล บุญลือLearning Space: Design Tips for Classroom ดาวน์โหลด
4คุณพิชิต วีรังคบุตร Ergonomics Design: Furniture in the Classroom and Library ดาวน์โหลด
5ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล Reinventing the Library: Best Practiceดาวน์โหลด
6รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถารายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
7รศ.ดร.อมร เพชรสม รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนจาก Library Director Meeting ดาวน์โหลด
8คุณสายฝน เต่าแก้ว รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดาวน์โหลด
9คุณรัศมี ปานดิษฐ์ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดาวน์โหลด
10คุณภาวณา เขมะรัตน์รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศดาวน์โหลด
11คุณจันทร์งาม ชูตระกูลรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสารดาวน์โหลด
12คุณบรรพต สร้อยศรีรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาดาวน์โหลด
13คุณฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ดาวน์โหลด
14รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต Learning Management System : MyCourseVill ดาวน์โหลด
15คุณเจริญชัย ชัยกุลวงศ์สันต์ Learning and Teaching Warehouse: Collaborative Learning ดาวน์โหลด
16คุณบัณฑิต ดาวบุตร Radio Online: Content to Any Device ดาวน์โหลด