ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

  • เว็บไซต์ : http://www.car.chula.ac.th/tlc33
  • E-Mail : tlc33@car.chula.ac.th
  • การลงทะเบียนและชำระเงิน :
    นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า โทร. 0-2218-2904
  • การประชาสัมพันธ์และข้อมูลทางวิชาการ :
    นางระเบียบ แสงจันทร์ โทร. 0-2218-2936
    นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ โทร. 0-2218-2914