หลักการและเหตุผล

การจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เริ่มต้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2522 และได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าในงานอาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางและใกล้ชิดยิ่งขึ้น และในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการประดิษฐาน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2560-26 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่าง วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร และโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design) เพื่อเดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสอดรับนโยบายในการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบริบทของห้องสมุดต่อไป


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ทั่วประเทศ
 3. เพื่อทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในการสรรค์สร้างอนาคตของห้องสมุด
 4. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบริบทของห้องสมุด

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


สถานที่จัดสัมมนาและทัศนศึกษา

 • โรงแรมแมนดาริน ถ.พระรามสี่ กรุงเทพฯ
 • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 • ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • อาจารย์ นักศึกษา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และคณะต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่สนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
 • นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  ประมาณ 300 คน


ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา

 • ลงทะเบียนและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คนละ 3,000 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก)
 • ลงทะเบียนและชำระเงิน หลังวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คนละ 3,300 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก)
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับ บุคลากรห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) คนละ 2,700 บาท (ตลอดระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน)

  ดาวน์โหลด >>> บันทึกขออนุมัติให้ข้าราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

 • ค่าลงทะเบียนสำหรับ นิสิต/นักศึกษา คนละ 2,000 บาท
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน)

ผู้ประสานงานโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • เว็บไซต์ : http://www.car.chula.ac.th/tlc33
 • E-Mail : tlc33@car.chula.ac.th
 • การลงทะเบียนและชำระเงิน :
  นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า โทร. 0-2218-2904
 • การประชาสัมพันธ์และข้อมูลทางวิชาการ :
  นางระเบียบ แสงจันทร์ โทร. 0-2218-2936
  นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ โทร. 0-2218-2914

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 2. บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ ความคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสรรค์สร้างอนาคตของห้องสมุดของตนต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
 4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามบริบทของห้องสมุด