สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ 5

เผยแพร่ผลงานสะสมของเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ 5 ซึ่งสะสมระหว่าง พ.ศ. 24445-2451 แบ่งตราสะสมเป็น 8 หมวด ได้แก่ พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินและพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ พระราชลัญจกรประจำพระองค์และอักษรพระปรมาภิไธย ตราประจำพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตราประจำตัวขุนนาง ตราประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญบำเหน็จในราชการ ตราประจำพระราชวังและวัง ตราประจำกระทรวงและหน่วยราชการ รวม423 ดวง พร้อมหมายเลขกำกับระบุเจ้าของตรานั้นๆและข้อมูลประกอบ และยังมีภาพถ่ายอีก 11 ภาพซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 5 และภาพครั้งทรงเสด็จประพาสยุโรปปี พ.ศ. 2440  แสดงให้เห็นรูปแบบการผูกตราตามธรรมเนียมอัศวินยุโรปโบราณที่ผสานกับศิลปวัฒนธรรมไทย และเทคนิคการพิมพ์ในยุคนั้น Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media