รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2520-2557 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ประวัติศาสตร์ ของ หลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ศึกษา มหาวิืทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2557 กว่า 100 เรื่อง เนื้อหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์โลกในภูมิภาคต่างๆ และความรู้ความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media