โครงการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC),รายงานฉบับสมบูรณ์

นำเสนอการศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition) อย่างครอบคลุมด้วยวิธีทบทวนวรรณกรรม สนทนาแบบกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ศักยภาพและกลยุทธในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมบทวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และขนส่ง อุปสงค์-อุปทาน กรอบข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) และพิธีการศุลกากร โอกาสและความท้าทายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการสร้างความท้าทายของการพัฒนาโครงข่ายและความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App