รายงานวิจัยโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน


รวบรวมโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอันเนื่องมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดกรอบการศึกษาเป็น 4 ประเด็น คือ 1) โครงการพระราชดำริด้านการศึกษา ได้แก่การศึกษาทุกระดับโดยเน้นทุนพระราชทาน ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 2) โครงการพระราชดำริด้านโครงการวิจัย ได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรและปศุสัตว์ 3) โครงการพระราชดำริด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปหัตถกรรมด้านการปักไหม ศาสตร์และศิลป์วัฒนธรรมอาหารไทย-จีน 4) โครงการพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ ได้แก่ พระราชนิพนธ์อันเนื่องมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และวรรณกรรมที่ทรงแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App