การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดำเนินนโยบายประชานิยม: กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินและความคุ้มค่าทางสังคมของโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่พ.ศ. 2551-2560 ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefits Analysis) ทบทวนแนวคิดนโยบายประชานิยม แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ให้ข้อมูลการดำเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และข้อมูลเชิงลึกโครงการรถเมล์ฟรี เน้นการนำเสนอผลวิเคราะห์ซึ่งพบว่าแม้โครงการนี้เป็นโครงการประชานิยมที่ไม่คุ้มค่าทางการเงิน แต่โครงการนี้ก่อให้เกิดความคุ้มค่าเชิงสังคมในขณะเดียวกันก็ไม่กระทบกับผลประกอบการของบริษัทรถร่วมเอกชน (มินิบัส รถร่วมบริการ รถตู้ปรับอากาศ และรถสองแถวในซอย) ซึ่งยังคงมีกำไรอยู่ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงโครงการรถเมล์ฟรี เพื่อให้เป็นโครงการประชานิยมที่ไม่เป็นภาระทางการคลัง
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App