สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


ให้ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ทั้งเป้าหมายของการขับเคลื่อน กรอบยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต รวม 27 แผน เช่น การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาและจัดการศึกษาประถมวัย การพัฒนาครู การบริการการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก การปฏิรูประบบการอาชีวะศึกษา ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  อธิบายแนวคิด วิธีการ ความคีบหน้า ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน 1 ปี ของแต่ละแผน 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App