โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา


วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธรรมาภิบาลของระบบอภิบาลยาในประเทศไทย (Risk of Good Governance in Pharmaceutical System) ครอบคลุมข้อมูลระดับมหภาคของระบบอภิบาลยา 3 ขั้นตอน ได้แก่ ความเสี่ยงในกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา ความเสี่ยงในกระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อยาเข้าสู่สถานพยาบาล นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างธรรมภิบาลในระบบอภิบาลยาโดยรวม และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นรายละเอียดการเสริมสร้างธรรมภิบาลในแต่ละขั้นตอนของระบบอภิบาลยา 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App