แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน


ศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มประเทศไทยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและโรงงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร เปรียบเทียบภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโลก ชี้ให้เห็นผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ปัญหาและข้อจำกัดของผู้ประกอบการ พร้อมเสนอแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App